Розкриття даних за 2016 рік

Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Ковтуцький Вячеслав Євгенiйович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 25.04.2017 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік I. Загальні відомості 1.…

Читати далі…