Розкриття даних за 2016 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор Ковтуцький Вячеслав Євгенiйович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство “КОТС”
2. Організаційно-правова форма
Приватне підприємство
3. Код за ЄДРПОУ
19031061
4. Місцезнаходження
Печерський р-н, 01001, мiсто Київ, Хрещатик, 19-А
5. Міжміський код, телефон та факс
044-238-56-50 044-238-56-56
6. Електронна поштова адреса
Kots@kots.kiev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2017
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 77 24.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.Kots.kiev.ua в мережі Інтернет 25.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Приватне акцiонерне товариство
«КОТС»
ПРИМIТКИ
до фiнансової звiтностi за 2016 рiк
«27»лютого 2017 року м. Київ
Приватне акцiонерне товариство «КОТС» (скорочена назва – ПрАТ «КОТС») фактично знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, Печерський район, вул. Хрещатик, будинок 19-А.
Повне найменування юридичної особи
та скорочене у разi його наявностi Приватне акцiонерне товариство „КОТС”
Iдентифiкацiйний код юридичної особи 19031061
Органiзацiйно-правова форма Акцiонерне товариство
Мiсцезнаходження юридичної особи 01001, м. Київ, Печерський район, вул. Хрещатик, будинок 19-А.
Перелiк засновникiв (учасникiв) юридичної особи, у тому числi прiзвище, iм’я, по батьковi, мiсце проживання, якщо засновник – фiзична особа; найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа Акцiонерами Товариства є фiзичнi особи у кiлькостi 2 акцiонерiв
Данi про розмiр статутного капiталу (статутного або складеного капiталу) та про дату закiнчення його формування Статутний капiтал Приватного акцiонерного товариства „КОТС” сформований у вiдповiдностi до Установчих документiв та законодавчих актiв України. Статутний капiтал внесений у повному обсязi, складає – 20 000,00 грн. (Двадцять тисяч гривень) i подiлений на 1000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю – 20,0 грн. за одну акцiю. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за № 332/10/1/10 вiд 21..2010 року., форма iснування акцiй – бездокументарна
Види дiяльностi Виробництво комп»ятерiв i периферiйного устаткування
Прiзвище, iм’я, по батьковi, дата обрання (призначення) осiб, якi обираються (призначаються) до органу управлiння юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовiдносинах з третiми особами, або осiб, якi мають право вчиняти дiї вiд iменi юридичної особи без довiреностi, у тому числi пiдписувати договори та данi про наявнiсть обмежень щодо представництва вiд iменi юридичної особи Директор Ковтуцький Вячеслав Євгенiйович (обмеження передбаченi в статтi 7 пункт 7.12, у тому числi : пп10 пункту 7.12 Статуту: укладання договорiв на суму бiльше 2 млн.грн –є компетенцiєю зборiв )
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi про проведення державної реєстрацiї юридичної особи – у разi, коли державна реєстрацiя юридичної особи була проведена пiсля набрання чинностi Законом України “Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв” Первинна реєстрацiя:13.07.1992р
Останнi змiни:05.02.2013 №10701070009013193Назва установчого документа Статут
Внесення змiн до Статуту
за попереднi звiтнi перiоди: Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.02.2013 року (протокол №1 вiд 29.01.2013р.) затверджено Нову редакцiю Статуту ТоваристваДiюча редакцiя Статуту: Дата державної реєстрацiї дiючої редакцiї Статуту 05.02.13 Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.02.2013 року (протокол №1 вiд 29.01.2013р.).
Данi органiв статистики про основний вид економiчної дiяльностi юридичної особи, визначений на пiдставi даних державних статистичних спостережень вiдповiдно до статистичної методологiї за пiдсумками дiяльностi за рiк 26.20 – Виробництво комп»ятерiв та периферiйного устаткування
43.21 – Електромонтажнi роботи
46.51 – Оптова торгiвля комп»ютерами, периферiйним устаткуванням, деталями до нього
95.11 – Ремонт комп»ятерiв i периферiйного устаткування
95.12 – Ремонт обладнання зв»язку
Iнформацiя про здiйснення зв’язку з юридичною особою Телефон: (044) 238-56-50
Iнформацiя про орган управлiння:
Вищим органом управлiння Товариства є Загальнi збори акцiонерiв.
Виконавчий орган – Директор.
Органи контролю – Ревiзор Товариства.
Середня чисельнiсть персоналу протягом звiтного 2016 року становить – 31 чол.
Фiнансова звiтнiсть складена за перiод з 01 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року в нацiональнiй валютi України (тисячах гривень) i пiдписана керiвником 27 лютого 2017 р.
Перерахунок показникiв рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк згiдно П(С)БО 22 “Вплив iнфляцiї” не проводився.
Концептуальна основа складання фiнансової звiтностi встановлена Нацiональними Положеннями ( стандартами ) бухгалтерського облiку ( НП(С)БО ) вiдповiдно до Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”.Про облiкову полiтику товариства.
Застосованi принципи та методи бухгалтерського облiку ПрАТ «КОТС», визначенi в наказi про облiкову полiтику №1 –КОТС вiд „01” сiчня 2015 року, вiдповiдають вимогам Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» та iнших П(С)БО, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України на виконання програми реформування бухгалтерського облiку iз застосуванням мiжнародних стандартiв, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.1998 р. №1706, що дiють станом на 31.12.16р., Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” вiд 16.07.99р. № 996-ХIV ( зi змiнами та доповненнями ) та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi.

Облiкова полiтика встановлена з використанням наступних принципiв облiку:
• обачнiсть,
• повне висвiтлення,
• автономнiсть,
• послiдовнiсть,
• безперервнiсть дiяльностi,
• нарахування та вiдповiдностi доходiв та витрат,
• превалювання сутностi над формою,
• iсторичної(фактичної собiвартостi,
• єдиного грошового вимiрника,
• перiодичностi.
Звiтнiсть складається наростаючим пiдсумком з початку звiтного року, звiтним перiодом вважається календарний рiк, промiжним звiтним перiодом-мiсяць, квартал.
Протягом звiтного перiоду облiкова полiтика в Товариствi не змiнювалася. Подiї пiсля дату балансу, якi могли б вплинути на фiнансову звiтнiсть i пiдлягають розкриттю у вiдповiдностi до П(С)БО 6 «Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах» у Товариства не вiдбувалося.

Органiзацiя бухгалтерського облiку ПрАТ:
Основнi положення облiкової полiтики Товариства:
Знос основних засобiв нараховується згiдно П(С)БО № 7 “Основнi засоби” та у вiдповiдностi до облiкової полiтики iз застосуванням прямолiнiйного методу за нормами корисного використання, передбачених Податковим кодексом України в розрiзi кожного окремого iнвентарного об’єкта. Амортизацiя МНМА нараховується у розмiрi 100% при передачi в експлуатацiю.
Облiк вартостi запасiв ведеться за цiнами придбання. Балансова вартiсть запасiв на кiнець звiтного перiоду вiдображена в фiнансовiй звiтностi повнiстю, в розрiзi окремих класифiкацiйних груп .
При списаннi запасiв, у вiдповiдностi до облiкової полiтики Товариства, застосовуються метод iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв.
Дебiторська заборгованiсть вiдображається в балансi по чистiй реалiзацiйнiй вартостi та вiдповiдає вимогам Положення (стандарту) №10 “Дебiторська заборгованiсть”, затвердженого наказом Мiнфiну України № 237 вiд 08.10.1999 року
Бухгалтерський облiк та оцiнка зобов’язань здiйснюється згiдно П(С)БО 11 “Зобов’язання” та Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженої наказом Мiнфiну України вiд 30.11.1999 р. №291.
Створюється резерв сумнiвних боргiв та забезпечення на оплату вiдпусток.
Податковий облiк ведеться у вiдповiдностi з дiючим законодавством України. Данi податкової звiтностi формуються згiдно вимог Податкового кодексу України та базуються на даних бухгалтерського облiку.
1.Примiтки до балансу ( звiту про фiнансовий стан )
1.1.Основнi засоби:
Методологiчнi засади формування у бухгалтерському облiку iнформацiї про основнi засоби та розкриття її у фiнансовiй звiтностi здiйснювалося у вiдповiдностi до П(С)БО 7 “Основнi засоби”.
Основними засобами (далi по тексту-ОЗ)визнанi матерiальнi активи, що утримуються з метою використання їх в процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально – культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше 1 року.
Розподiл мiж об’єктами основних засобiв та iнших необоротних активiв здiйснювався товариством виходячи iз особливостей їх використання та п.5 П(С)БО №7.
Матерiальнi активи строком використання бiльше одного року i вартiстю менше 6000 грн. вважаються iншими необоротними матерiальними активами.
Основнi засоби вiдображенi в балансi по первiснiй вартостi. Первiсну оцiнку об’єктiв основних засобiв, що надходили, здiйснювали по первiснiй вартостi, згiдно П(С)БО 7. Одиницею облiку основних засобiв вважається об’єкт основних засобiв. Створена експертна комiсiя, яка: визначає об’єкт основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв, строк корисного використання та лiквiдацiйну вартiсть, норми нарахування амортизацiї, встановлює показники нормальної потужностi, визначає єдинi методологiчнi засади облiкової полiтики необоротних активiв, застосування методiв оцiнки основних засобiв.
Амортизацiя об’єктiв виробничих основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом у вiдповiдностi до п.п.1 п.26 П(С)БО 7 Основнi засоби з використанням строкiв та методiв ПКУ. Амортизацiя iнших необоротних матерiальних активiв нараховувалась прямолiнiйним методом, малоцiнних необоротних матерiальних активiв та бiблiотечних фондiв – 100% вартостi в першому мiсяцi використання.
Поточнi ремонти основних засобiв вiдображаються як витрати перiоду i облiковуються на рахунках витрат в повному обсязi. Витрати, пов’язанi з полiпшенням (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя, тощо) вiдносяться на збiльшення первiсної вартостi основних засобiв пiсля введення в експлуатацiю.
Надiйшло ОЗ за рiк на суму 429 тис. грн.
На початок року: : первiсна вартiсть ОЗ – 959 тис. грн.;
сума зносу ОЗ – 263 тис. грн.;
залишкова вартiсть – 696 тис. грн
Нараховано амортизацiї за рiк: – 78 тис. грн.;
На кiнець року: : первiсна вартiсть ОЗ – 1349 тис. грн.;
сума зносу ОЗ – 302 тис. грн.;
залишкова вартiсть – 1047 тис. грн
Вибуло ОЗ в 2016 роцi: первiсна вартiсть – 39 тис. грн.;
сума зносу – 39 тис. грн.
Iншi змiни первинної вартостi ОЗ – немає
Зменшення корисностi ОЗ у вiдповiдностi до П(С)БО 28, в фiнансовiй звiтностi за 2016 рiк не вiдображувалося в зв‘язку з тим, що станом на дату балансу (станом на 31.12.2016 р.) не встановлено ознак зменшення корисностi активiв згiдно п.6 П(С)БО № 28.
В 2016 роцi Товариством не проводилася дооцiнка, уцiнка основних засобiв.

В Товариствi вiдсутнi основнi засоби оформленi у заставу. Основних засобiв вилучених з експлуатацiї для продажу на кiнець звiтного перiоду не має. Товариство не має основних засобiв, що тимчасово не використовуються. Основнi засоби за рахунок зовнiшнього цiльового фiнансування не придбавалися, основних засобiв, щодо яких iснує обмеження права власностi згiдно чинного законодавства не має.
Одержаних за фiнансовою орендою основних засобiв немає; переданi в оперативну оренду основнi засоби – вiдсутнi.

1.2.Нематерiальнi активи:
Визнання, облiк та класифiкацiя нематерiальних активiв здiйснюється у вiдповiдностi до П(С)БО 8 “Нематерiальнi активи”. В облiку нематерiальнi активи вiдображенi за первiсною вартiстю, що включає фактичнi витрати на їх придбання та встановлення.
Для кожного об’єкта нематерiальних активiв термiн експлуатацiї встановлюється пiд час надходження його на пiдприємство та визнання активом.
При придбаннi, створеннi нематерiального активу строк його корисного використання встановлюється експертною комiсiєю (постiйно дiюча iнвентаризацiйна комiсiя, склад якої визначається в окремому наказi по пiдприємству) та затверджується наказом керiвника.
Групування нематерiальних активiв для цiлей бухгалтерського та податкового облiку здiйснювали за 6 (шiстьма) групами.
Постiйно дiюча iнвентаризацiйна комiсiя в ходi визначення строку експлуатацiї об’єктiв нематерiальних активiв згiдно ПКУ.
Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом.
За 2016 рiк придбання (створення) нематерiальних активiв становить – 5 тис. грн.
На початок року: первiсна вартiсть НА – 3 тис. грн.;
сума зносу НА – 1 тис. грн.;
залишкова вартiсть – 2 тис. грн
Нараховано амортизацiї за рiк: – 6 тис. грн.;
На кiнець року: : первiсна вартiсть НА – 2 тис. грн.;
сума зносу НА – 1 тис. грн.;
залишкова вартiсть – 1 тис. грн.
За 2016 рiк вибуття нематерiальних активiв та їх зносу – 6 тис.грн.
Iнших змiн за 2016 рiк не було.
Переоцiнка нематерiальних активiв не проводилася. Нематерiальнi активи, щодо яких iснує обмеження права власностi, Товариство не має. В заставу не передавалися та за рахунок зовнiшнього цiльового фiнансування не придбавалися.
1.3.Незавершенi капiтальнi iнвестицiї:
До складу капiтальних iнвестицiй вiдносили витрати на придбання або створення матерiальних та нематерiальних активiв та облiковували на рахунку 15. За дебетом рахунку вiдображати збiльшення понесених витрат на придбання та створення матерiальних та нематерiальних необоротних активiв, за кредитом – їх зменшення (введення в дiю, прийняття в експлуатацiю, придбаних або створених необоротних активiв).
Аналiтичний облiк вели по об’єктах.
Залишок капiтальних iнвестицiй на початок року складає 0 тис. грн.
Сума капiтальних iнвестицiй в необоротнi активи за звiтний рiк – 434 тис. грн.,
придбання основних засобiв – 429 тис. грн.
придбання (створення) нематерiальних активiв – 5 тис. грн.
Залишок капiтальних iнвестицiй на кiнець року складає 0 тис. грн.,
Капiтальних iнвестицiй в iнвестицiйну нерухомiсть, фiнансових витрат, включених до капiтальних iнвестицiй, в 2016 р. не було.
1.4.Довгострокова дебiторська заборгованiсть:
Станом на 31.12.2016 року довгострокова дебiторська заборгованiсть складає -1400тис.грн. Субрахунок 377.5 «Розрахунки з працiвниками по позикам»
1.5.Запаси:
Методологiчнi засади формування у бухгалтерському облiку iнформацiї про запаси та розкриття її у фiнансовiй звiтностi визначалось у вiдповiдностi до П(С)БО 9 “Запаси”.
Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.
Придбанi запаси на баланс пiдприємства зараховувались за первiсною вартiстю, виготовленi власними силами вiдображались в балансi згiдно виробничої собiвартостi. Не включались до первiсної вартостi, а належали до витрат перiоду – понаднормативнi втрати та нестачi запасiв, проценти за користування позиками, витрати на збут, iншi витрати, не пов’язанi з придбанням запасiв.
Одиницею облiку запасiв вважається найменування запасiв (артикул).
Первiсна вартiсть запасiв, придбаних за плату, визначалася по собiвартостi запасiв, яка складається iз: закупiвельної вартостi, сплаченої постачальникам; транспортно-заготiвельних та iнших витрат, згiдно п.9 П(С)БО 9 “Запаси”.
У разi вибуття запасiв застосовуються метод iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв
Облiк запасiв здiйснювався на рахунках №20,№22, №23 №26,№28.
Предмети строком використання менше одного року, що супроводжують виробничий процес протягом звiтного перiоду, облiковуються на рахунку 22 “Малоцiннi та швидкозношуванi предмети”.
Аналiтичний облiк МШП ведеться за видами предметiв по однорiдним групам.
Запаси на початок звiтного перiоду складають 1130 тис. грн., на кiнець звiтного перiоду – 1861 тис.грн.
В 2016 роцi переоцiнка виробничих запасiв не проводилася.
Запасiв, переданих на переробку, на комiсiю та в заставу, запасiв за чистою вартiстю реалiзацiї, немає. Активiв на вiдповiдальному зберiганнi (позабалансовий рахунок 02) немає
1.6.Дебiторська заборгованiсть:
Дебiторську заборгованiсть визнавали активом, якщо iснувала ймовiрнiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод i можна було достовiрно визначити її суму. Методологiчнi засади формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про дебiторську заборгованiсть та її розкриття в фiнансовiй звiтностi здiйснювалося у вiдповiдностi до П(С)БО 10 «Дебiторська заборгованiсть».
Дебiторську заборгованiсть за послуги (роботи, продукцiю, товари) вiдображали в балансi за чистою реалiзацiйною вартiстю пiсля вирахування резерву сумнiвних боргiв.
Нараховування резерву сумнiвних боргiв в Товариствi проводилося за методом абсолютної суми сумнiвної заборгованостi. Станом на 31.12.2016 року резерв сумнiвних боргiв складає 144 тис.грн.
Станом на 01.01.2016 року дебiторська заборгованiсть становить :
 дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги – 2487тис. грн.
 за виданими авансами – 93 тис. грн.
 з бюджетом – 274 тис. грн.
 iнша поточна дебiторська заборгованiсть (субрахунок 3775) – 302 тис. грн.
Станом на 31.12.2016 року дебiторська заборгованiсть становить :
 дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги – 3157 тис. грн.
 за виданими авансами – 4053 тис.грн.
 з бюджетом – 286 тис.грн.
 iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 301тис. грн.
За термiнами непогашення дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги та iншої дебiторської заборгованостi на кiнець звiтного перiоду:
• становить менше, нiж 12 мiсяцiв – на суму 2119 тис.грн.
• становить бiльше, нiж 18 мiсяцiв та менше, нiж 36 мiсяцiв – 1339 тис.грн.
Прострочена дебiторська заборгованiсть за якою минув строк позовної давностi станом на 31.12.2016 року в Товариствi вiдсутня. Безнадiйна заборгованiсть у 2016 роцi не списувалась.
До iншої дебiторської заборгованостi вiднесенi наступнi суми:
Субрахунок №3775- розрахунки з працiвниками по позиках 300,0 тис. грн..
1.7.Грошовi кошти та їх еквiваленти:
Грошовими коштами i їх еквiвалентами в фiнансовiй звiтностi згiдно П(С)БО 4 вважали грошовi кошти на розрахунковому рахунку, в касi пiдприємства та в дорозi. На кiнець 2016 року грошовi кошти складали 217 тис. грн. З них : на рахунках в банку –217 тис. грн., в касi – 0 тис. грн.
Обмеження у використаннi грошових коштiв станом на 31.12.2016 року э в сумi 4,3 тис в зв»язку iз лiквiдацiєю банку «Хрещатик».
1.8.Витрати майбутнiх перiодiв:
Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2016 року вiдсутнi
1.9.Власний капiтал:
Власний капiтал в сумi 5880тис. грн., на кiнець 2016 року складається: iз статутного капiталу – 20 тис. грн., резервного капiталу – 646 тис. грн. та нерозподiленого прибутку на 31.12.2016 р. – 5214 тис. грн.
1.10.Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв
Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв станом на 31.12.2016 р. складають 47 тис.грн., у тому числi:
• забезпечення на оплату вiдпусток – 65 тис.грн.
• iншi – (-18) тис.грн.
1.11.Довгостроковi зобов’язання:
Довгостроковi зобов»язаннястаном на 31.12.2016 року – в Товариствi вiдсутнi.
1.12.Поточнi зобов’язання:
Методологiчнi засади формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про зобов’язання та її розкриття в фiнансовiй звiтностi визначалось у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 11 «Зобов’язання».
Поточнi зобов’язання, за якими не нараховуються вiдсотки, вiдображаються в облiку та звiтностi за сумою погашення.
Зобов’язання, вiдображенi в роздiлi III балансу станом на 31.12.2016 р. по сумi погашення, є поточними (зi строком погашення до 1 року).
До поточних зобов’язань вiднесенi:
– кредиторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) – 56 тис. грн.;
– по розрахунках з бюджетом – 41 тис.грн.
– по розрахунках з оплати працi – 8 тис.грн.
– поточнi зобов’язання за розрахунками з одержаних авансiв – 6920 тис.грн.
– Iншi поточнi зобов»язання – 544 тис.грн.

Непередбачених зобов’язань по Товариству в 2016 роцi немає.
Згiдно п.6 П(С)БО 26 нарахована сума виплати працiвникам за роботу, виконану ними протягом звiтного перiоду, визнається поточним зобов’язанням.
В звiтному перiодi угоди по фiнансовiй орендi та невiдмовнi оренднi угоди на операцiйну оренду не укладалися (П(С)БО 14 ).
При складаннi рiчної фiнансової звiтностi Товариство не застосовувало вимоги П(С)БО 17 „Податок на прибуток”
Сума витрат (доходу) з податку на прибуток, пов’язаних з прибутком ( збитком) вiд дiяльностi, що припинена (П(С)БО 27) не розраховується в зв’язку iз вiдсутнiстю таких операцiй.
Iнформацiя згiдно П(С)БО 29 „Фiнансова звiтнiсть за сегментами” подавалася, але в загальнiй сумi (без розподiлу на сегменти) в зв’язку iз вiдсутнiстю сегментiв.
Операцiї, що пiдлягають розкриттю в Примiтках до фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до П(С)БО 18, 19, 20, 21, 30, 31, 32, 33, 34 Товариство в звiтному перiодi не здiйснювало.
2.Примiтки до Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд)
2.1.Доходи:
Методологiчнi засади формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про доходи та розкриття її в фiнансовiй звiтностi визначалось у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 15 “Дохiд”.
Доходи визнавалися в момент надходження активiв або погашення зобов’язань, що спричиняло зростання власного капiталу при умовi, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена.
Доходи включали в склад звiту про фiнансовi результати на пiдставi принципiв нарахування i вiдповiдностi та вiдображували в бухгалтерському облiку i фiнансових звiтах тих перiодiв, до яких вони вiдносяться, у вiдповiдностi до П(С)БО 15.
Визнання та вiдображення в облiку доходiв здiйснювати по завершеннi операцiй.
Дохiд, пов’язаний з наданням послуг, визнається виходячи зi ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовiрно оцiнений результат цiєї операцiї. Оцiнка ступеня завершеностi операцiї з надання робiт-послуг проводиться вивченням виконаної роботи , при цьому в бухгалтерському облiку доходи вiдображати у звiтному перiодi пiдписання акта наданих послуг (виконаних робiт).
Проценти визнавались у тому звiтному перiодi, до якого вони належать, виходячи з бази нарахування та строку користування вiдповiдними активами.
Надзвичайних доходiв по Товариству в 2016 роцi не було; бартерних операцiй, в т.ч. з пов’язаними сторонами згiдно П(С)БО 23, не було.
За 2016 рiк товариством отримано чистий дохiд – виручку вiд реалiзацiї на суму 3294 тис. грн.
Iншi операцiйнi доходи дорiвнюють 29 тис. грн. та класифiкуються наступним чином:
• Операцiйна курсова рiзниця – 29 тис.грн.
Iншi доходи в сумi 16 тис.грн. – це вiдсотки отриманi.
2.2.Витрати:
Методологiчнi засади формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про витрати та розкриття в фiнансовi звiтностi визначалось у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 16 “Витрати”.
Витратами визнавались витрати певного перiоду одночасно з визнанням доходу,для отримання якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо прямо пов’язати з доходом певного перiоду, вiдображались у складу витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi: адмiнiстративнi витрати, та iншi витрати операцiйної дiяльностi.
Бухгалтерський облiк витрат вiвся з використанням рахункiв класу 9 “Витрати дiяльностi”.
Адмiнiстративнi витрати за 12 мiсяцiв 2016 року становлять: 1670 тис. грн.
Iншi операцiйнi витрати за звiтний перiод дорiвнюють: 93 тис. грн.
Всього операцiйнi витрати склали 3830 тис. грн. i також подiленi за елементами:
• Матерiальнi витрати – 1076 тис. грн.;
• Витрати на оплату працi – 1654 тис. грн.;
• Вiдрахування на соцiальнi заходи – 354 тис. грн.;
• Амортизацiя – 78тис. грн.;
• Iншi – 668тис. грн.
Витрати безпосередньо в складi власного капiталу не вiдображувалися.
Збиток вiд звичайної дiяльностi до оподаткування за 2016 рiк було отримано на суму 743 тис. грн. Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi за 12 мiсяцiв звiтного року становив 0 тис. грн.
В результатi фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ «КОТС» у звiтному фiнансовому 2016 роцi було отримано збиток 743 тис.грн.
3.Примiтки до Звiту про рух грошових коштiв ( за прямим методом )
Грошовими коштами i їх еквiвалентами в фiнансовiй звiтностi згiдно П(С)БО 4 вважали грошовi кошти на розрахунковому рахунку, в касi пiдприємства та в дорозi. Обмежень у використаннi грошових коштiв не було.
Звiт про рух грошових коштiв сформовано з використанням прямого методу, на пiдставi даних звiту про фiнансовий стан (Баланс), звiту про фiнансовi результати та додаткової iнформацiї. Прямий метод використаний для формування руху грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi, а також руху грошових коштiв внаслiдок здiйснення фiнансової та iнвестицiйної дiяльностi вiдображений за напрямками надходження чи використання коштiв. Порядок складання звiту з використанням прямого методу, не передбачає коригування прибутку вiд звичайної дiяльностi на змiни залишкiв запасiв, операцiйної дебiторської i кредиторської заборгованостi, витрат майбутнiх перiодiв, а також на суму нарахованої амортизацiї, нереалiзованих прибуткiв чи збиткiв вiд неоперацiйної дiяльностi, усiх iнших статей, для яких грошовий потiк є результатом iнвестицiйної чи фiнансової дiяльностi.
Залишок грошових коштiв по Товариству становить:
• станом на 01.01.2016 року – 924тис. грн.;
• станом на 31.12.2015 року – 217тис. грн.
Чистий рух коштiв за звiтний 2016 рiк склав: (-727) тис. грн., а саме:
1) вiд операцiйної дiяльностi: (-8) тис. грн.;
2) вiд iнвестицiйної дiяльностi: (-719) тис. грн.;
3) вiд фiнансової дiяльностi: 0 тис. грн.
Крiм того, вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв – (+ 20) тис.грн.
Рух грошових коштiв у результатi операцiйної дiяльностi по Товариству за 2016 рiк визначався за сумою надходжень вiд операцiйної дiяльностi та сумою витрачання на операцiйну дiяльнiсть грошових коштiв за даними записiв їх руху на рахунках бухгалтерського облiку:
 надходження грошових коштiв – 9914 тис. грн.;
 витрачання грошових коштiв – 9922 тис. грн.
Рух грошових коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi по Товариству за 2016 рiк визначався на основi аналiзу змiн по необоротним активам та авансам наданим в бухгалтерському облiку:
 надходження грошових коштiв – 16 тис. грн.;
 витрачання грошових коштiв – 735 тис. грн.
Грошовi кошти станом на 31.12.2016 року:
• в касi – вiдсутнi;
• на поточних рахунках – 217 тис. грн.;
• грошовi кошти в дорозi – вiдсутнi.
Протягом звiтного року на поточнi рахунки пiдприємства надходили кошти переважно у виглядi виручки вiд реалiзацiї .
4.Примiтки до Звiту про власний капiтал.
Власний капiтал Товариства – частина активiв, яка залишається пiсля вирахування зобов’язань.
Власний капiтал товариства становить:
• на початок звiтного перiоду: 6623тис. грн.
• на початок звiтного перiоду (скоригований): 6623 тис. грн.;
• на кiнець звiтного перiоду: 5880 тис. грн.
За звiтний перiод власний капiтал товариства зменшився на 743 тис. грн., за рахунок збиткової дiяльностi товариства за 2016 рiк.
Нерозподiлений прибуток складає:
• станом на 01.01.2016 року: 5957 тис. грн. (прибуток отриманий за попереднi звiтнi перiоди);
• станом на 31.12.2016 року: 5214тис. грн. (збиток звiтного 2016 року: 743 тис. грн.)
Статутний капiтал товариства складає 20000,00 грн. (Двадцять тисяч гривень нуль копiйок). Статутний капiтал Товариства протягом 2016 року не змiнювався.
Сформований статутний капiтал товариства сплачений повнiстю та своєчасно грошовими коштами. Аналiтичний облiк статутного капiталу ведеться по балансовому рахунку 40 „Статутний капiтал”.
На протязi звiтного 2016 року змiни у складi часток власникiв товариства у статутному капiталi не вiдбувалися:
№ п/п Учасники-власники станом на 01 сiчня 2016 року Частка в статутному капiталi, %
1. Фiзичнi особи в кiлькостi 2 осiб 100,0
Всього: 100,0
№ п/п Учасники-власники станом на 31 грудня 2016 року Частка в статутному капiталi, %
1. Фiзичнi особи в кiлькостi 2 осiб 100,0
Всього: 100,0

Станом на 31 грудня 2016 року будь-якi привiлеї або обмеження щодо вище вказаної частки у статутному капiталi товариства – не iснує.
Вилучення капiталу не було.
Обмеження по розподiлу дивiдендiв та поверненню капiталу не було. Розмiр статутного капiталу ПрАТ «КОТС» пiсля закiнчення 2016 фiнансового року в повнiй мiрi забезпечений чистими активами пiдприємства, що вiдповiдає вимогам Цивiльного кодексу України (зi змiнами та доповненнями).
За перiод з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року фактичнi витрати товариства на викуп акцiй, для їх наступного перепродажу чи анулювання та заборгованiсть засновникiв-учасникiв за внесками до статутного капiталу (рядок 1425 балансу та рядок 1430 балансу) – вiдсутнi.

П(С)БО 23 «Розкриття iнформацiї щодо пов’язаних сторiн:
IНФОРМАЦIЯ
про власникiв та пов’язаних осiб ПрАТ „КОТС” за 2016 рiк
Iнформацiя про власникiв та керiвника:
Власники – фiзичнi особи в кiлькостi 2 осiб. Коц Тетяна Степанiвна володiє бiльш нiж 10% статутного капiталу
Директор: Ковтуцький В.Є.
Операцiї з пов»язаними особами за 2016 рiк: тис.грн.
№ Пов»язана особа Рах, операцiя Сальдо на 01.01.2016 Оборот по Дебету Оборот по Кредиту Сальдо на 31.12.2016
1 Ковтуцький В.Є. Рах 3775 поворотна фiн.допомога (позика) Дебет:1250 – – Дебет:1250
2 Коц Т.С. Рах 3775 поворотна фiн.допомога (позика) Дебет:150 300 – Дебет:450
3 Ковтуцький В.Є. Рах372 пiдзвiтнi суми – 0,95 0,95 –
4 Ковтуцький В.Є. Рах 661 оплата працi Згiдно трудового договору
.

Директор Ковтуцький В.Є.
(пiдпис)
Головний бухгалтер Полiщук Т.В.
(пiдпис) (П. I. Б.)
М. П.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство “КОТС”
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
13.07.1992
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
20000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
31
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
43.21 Електромонтажнi роботи
46.51 Оптова торгiвля комп”ютерами, периф. устаткув. i програмним забезпеченням
46.52 Оптова торгiвля електронним i телекомунiк. устаткуванням, деталями до нього
10. Органи управління підприємства
Органами управлiння товариства є: загальнi збори акцiонерiв Товариства; Директор; Ревiзiйна комiсiя Товариства. До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить: 1) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства; 2) внесення змiн до статуту Товариства; 3) прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй; 4) прийняття рiшення про змiну типу Товариства; 5) прийняття рiшення про розмiщення акцiй; 6) прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства; 7) прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу Товариства; 8) прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй; 9) затвердження положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора), а також внесення змiн до них, у випадку необхiдностi затвердження таких положень; 10) прийняття рiшення про вчинення значного правочину у випадках, передбачених Статутом та затвердження укладання договорiв сума яких перевищує 2 000 000,00 (два мiльйони) гривень у випадку, якщо договори на такi суми не вiдносяться до значних правочинiв; 11) затвердження рiчного звiту Товариства; 12) розподiл прибутку i збиткiв Товариства; 13) прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй; 14) прийняття рiшення про форму iснування акцiй; 15) затвердження розмiру рiчних дивiдендiв; 16) прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв; 17) обрання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора), прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень; 18) затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора); 19) прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу; 20) прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора, звiту Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора), звiтiв iнших органiв, створених за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв; 21) затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства; 22) обрання комiсiї з припинення Товариства 23) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 24) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 25) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 26) затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених законом; 27) обрання та вiдкликання (звiльнення) Директора; 28) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з Директором та членами iнших органiв Товариства, створених за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 29) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 30) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 31) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; 32) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 33) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 34) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 35) прийняття рiшення про обрання оцiнювача (залучення суб?єкта оцiночної дiяльностi) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 36) прийняття рiшення про обрання депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 37) надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до закону; 38) прийняття рiшення щодо надання згоди на укладання будь якого правочину (в тому числi угоди, договору, контракту) з будь-якою особою, строк чинностi якого перевищує 3 (три) роки. Рiшення про надання або ненадання попередньої згоди на здiйснення зазначених вище правочинiв (в тому числi укладання угод, договорiв, контрактiв), повинно бути прийнято протягом 15 (п?ятнадцяти) робочих днiв з моменту отримання вiдповiдного повiдомлення вiд Директора. Угоди (договори) строк дiї яких перевищує 3 (три) роки, затвердженi Загальними зборами вже пiсля їх укладення, вважаються дiйсними. 39) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз Статутом та/або законодавством України. ДИРЕКТОР є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що належать до компетенцiї Загальних Зборiв та Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора). Загальнi збори можуть винести рiшення про передачу частини належних їм повноважень Директоровi. Права та обов’язки членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) визначаються законодавством, Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором).
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ “УКРСОЦБАНК”
2) МФО банку
300023
3) поточний рахунок
26000000021138
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ “УКРСОЦБАНК”
5) МФО банку
300023
6) поточний рахунок
26002010406677

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Лiцензiя-Господарська дiяльнiсть з будiвництва об”єктiв IV i V категорiї складностi 2013028288 06.06.2016 мiнiстерство регiонального розвитку та будiвництва 06.06.2019
Опис Рiшення про продовження лiцензiї приймається по закiнченню строку дiї лiцензiї

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім”я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Коц Тетяна Степанiвна 95
Соколова Свiтлана Миколаївна 5
Усього 95.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Директор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ковтуцький Вячеслав Євгенiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ “КОТС” заступник директора з виробництва
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
31.01.2013 4
9) Опис
Повноваження та обов”язки посадової особи визначенi трудовим договором. Виплачується заробiтна плата в грошовiй формi згiдно договору. Судимостi посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) – 3. Попереднi посади- ПрАТ “КОТС” заступник директора з виробництва. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших. пiдприємствах. Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Полiщук Тетяна Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1981
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ “КОТС” бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.02.2011 6
9) Опис
Повноваження та обов”язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Виплачується заробiтна плата в грошовiй формi, по окладу згiдно з штатним розписом. Судимостi посадова особа не має. Стаж керiвної роботи (рокiв)-5. Попереднi посади- ПрАТ “КОТС”- бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких пiдприємствах. Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Заступник директора з розвитку пiдприємства Коц Тетяна Степанiвна 950 95 950 0 0 0
Усього 950 95 950 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Коц Тетяна Степанiвна 950 95 950 0 0 0
Усього 950 95 950 0 0 0

* Зазначається: “Фізична особа”, якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов’язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 20.04.2016
Кворум зборів** 60
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про встановлення кiлькiсного складу i обрання Лiчильної комiсiї, визначення способу голосування та порядку пiдрахунку голосiв на загальних зборах.
2. Про пiдтвердження повноважень Директора Товариства та затвердження трудового контракту з Директором Товариства.
3. Затвердження рiчного фiнансового звiту Товариства.
4. Розгляд питання щодо розподiлу прибутку i збиткiв Товариства.
5. Прийняття рiшення про припинення повноважень Лiчильної комiсiї.

VIII. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн. 0 0 0 0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату
Опис За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк – збиток. Дивiденди не нараховувалися.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство “Нацiональний депозитарiй України”
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ р-н м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон 044-591-04-00
Факс 044-482-52-14
Вид діяльності професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть, а спма депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнни х паперiв
Опис У зв”язку iз прийняттям рiшення про змiну форми iснування акцiй як бездокументарної, укладений договiр з ПАТ “Нацiональний депозитарiй України” №Е-1423 вiд 14.09.2010р. про обслуговування емiсiї цiнних паперiв емiтента.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Фiнансова компанiя “Сократ”
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 32109383
Місцезнаходження 04070 Україна м. Київ Подiльський м. Київ Вул. Почайнинська,70, оф.65
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АД 075775
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.05.2011
Міжміський код та телефон 044-207-01-00
Факс 044-207-01-00
Вид діяльності Основними напрямами дiяльностi групи “Сократ” є iнвестицiйнi банкинг, торгiвля i управлiння цiнними паперами, зберiгання цiнних паперiв.
Опис У зв”язку iз прийняттям рiшення про змiну форми iснування акцiй як бездокументарної, укладений договiр з ТОВ “ФКСократ” №Е-04 вiд 02.08.2010р. про зберiгання цiнних паперiв Емiтента на рахунках власникiв

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21.08.2010 332/10/1/10 ДКЦПФР (терит.управл.) UA4000086334 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 20 1000 20000 100
Опис Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: д/н Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: д/н Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: д/н Мета додаткової емiсiї: д/н

XI. Опис бізнесу

Подiй немає
Товариство не має дiчiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) – 31. Позаштатних не має, працiвникiв з неповним робочим часом не має. Фонд оплати працi за 2016р. становить 1654 , що дещо менше фонду оплати працi за 2015р. в зв”язку з зменшенням кiлькостi працiвникiв пiдприємства.
не належить
даних не має
даних не має

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 211 562 0 0 211 562
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 43 396 0 0 43 396
транспортні засоби 122 122 0 0 122 122
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 46 44 0 0 46 44
2. Невиробничого призначення: 485 485 0 0 485 485
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 485 485 0 0 485 485
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 485 485 0 0 485 485
Усього 696 1047 0 0 696 1047
Опис Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року – 959 тис.грн., на кiнець року 1349 тис. грн. Сума нарахованого зносу за рiк становить 78 тис. грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 5880 6623
Статутний капітал (тис. грн.) 20 20
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 20 20
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст.155 ЦКУ „Статутний капiтал акцiонерного товариства”.
Висновок Чистi активи розраховуються як рiзниця мiж сумою необоротних активiв, оборотних активiв, витрат майбутнiх перiодiв та сумою довгострокових зобов’язань, короткострокових зобов’язань, забезпечень наступних виплат та платежiв, доходiв майбутнiх перiодiв:
На початок 2016року (1800+5380) — (83+474 ) = 6623 тис. грн.
На кiнець 2015 року (2450+11046) — (47+7569) = 5880 тис. грн.
Станом на 31.12.2016 року чистi активи товариства вище вартостi статутного капiталу на 5860 тис. грн.,що вiдповiдає вимогам п.3 ст.155 ЦКУ „Статутний капiтал акцiонерного товариства”:

3. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов’язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання X 474 X X
Усього зобов’язань X 474 X X
Опис:

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) КФ АФ “КРОНОС”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) 25665835
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01014, м.Київ, Печерський р-н, вул. Струтинського, 6
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1478 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016
Думка аудитора*** безумовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) КФ АФ “КРОНОС”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) 25665835
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01014, м. Київ, Печерський р-н, вул. Струтинського,6
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1478 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКА ФIРМА “Кронос”
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму «Кронос»:
Назва пiдприємства : Мале приватне пiдприємство Аудиторська фiрма “Кронос”
Iндивiдуальний код: 21444899
Назва фiлiї : Київська фiлiя малого приватного пiдприємства аудиторська фiрма «Кронос»
Iндивiдуальний код фiлiї: 25665835
Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi за № 1478 вiд 26 сiчня 2001 року , видане згiдно рiшення № 98 Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 р , дiя якого подовжена до 26 листопада 2020року.
Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi аудиторської фiрми встановленим стандартам для проведення обовязкового аудиту №0512 , виданого на пiдставi рiшення Аудиторської палати України (надалi – АПУ) вiд 24.12.2014р. № 304/4
Мiсце знаходження: 01014, м. Київ, Печерський р-н, вул. Струтинського, 6.
Поштова адреса: 03022, м. Київ, вул. Василькiвська, 30 оф. 404.
Телефон/факс: 531-97-44 (45, 46)
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «КОТС» станом на 31 грудня 2016 року та за перiод з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року.
1.Адресат: Акцiонерам (власникам цiнних паперiв), керiвництву Приватного акцiонерного товариства «КОТС».
Звiт щодо фiнансових звiтiв
2.Вступний параграф
Основнi вiдомостi про емiтента:
Повне найменування Приватне акцiонерне товариство «КОТС»
Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України: 19031061
Мiсцезнаходження: 01001, м.Київ, Печерський район, вул.Хрещатик, буд.19-А
Дата державної реєстрацiї 13.07.1992р
Ми, у вiдповiдностi до договору про проведення аудиту вiд 21.03.2017р за №10/О/2017, провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «КОТС» (надалi – ПрАТ «КОТС»), яка складена вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року. Фiнансовi звiти, складенi на бланках по формам, затвердженим Мiнiстерством фiнансiв України:
– Баланс ( Звiт про фiнансовий стан ) на 31.12.2016р. ( Форма №1 );
– Звiт про фiнансовi результати ( Звiт про сукупний дохiд ) за 2016 рiк
( Форма №2 );
– Звiт про рух грошових коштiв за 2016 рiк ( за прямим методом ) ( Форма №3 );
– Звiт про змiни у власному капiталi за 2016 рiк ( Форма №4 ),
– Примiтки до фiнансової звiтностi, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснення до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчується 31 грудня 2016 р.
Фiнансовi звiти було складено управлiнським персоналом iз використанням основи бухгалтерського облiку, встановленої Законом України „Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” № 996-ХIV вiд 16.07.1999р.(iз змiнами) та Нацiональними Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку України ( НП(С)БО ). Аудитором визначена прийнятнiсть концептуальної основи фiнансової звiтностi, яка застосована при її складаннi., а саме Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку.
Товариство з урахуванням особливостей своєї дiяльностi на пiдставi вимог НП(С)БО визначило облiкову полiтику. Облiкова полiтика затверджена Наказом «Про облiкову полiтику» №1 вiд 01.01.2015 року. Впродовж 2016 року змiни в облiкову полiтику не вносились. Важливими аспектами облiкової полiтики є такi її положення:
• Знос основних засобiв нараховується згiдно П(С)БО № 7 “Основнi засоби” та у вiдповiдностi до облiкової полiтики iз застосуванням прямолiнiйного методу за нормами корисного використання, в розрiзi кожного окремого iнвентарного об’єкта. Амортизацiя МНМА нараховується у розмiрi 100% при передачi в експлуатацiю
• Облiк вартостi запасiв ведеться за фактичною собiвартiстю. При вiдпуску запасiв у виробництво застосовується метод iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв.
• Дебiторська заборгованiсть вiдображається в балансi по чистiй реалiзацiйнiй вартостi та вiдповiдає вимогам Положення (стандарту) №10 “Дебiторська заборгованiсть”, затвердженого наказом Мiнфiну України № 237 вiд 08.10.1999 року
• Бухгалтерський облiк та оцiнка зобов’язань здiйснюється згiдно П(С)БО 11 “Зобов’язання” та Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженої наказом Мiнфiну України вiд 30.11.1999 р. №291.
• Резерви сумнiвних боргiв нараховується методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi.
• Створюється забезпечення на оплату вiдпусток.
Облiкова полiтика забезпечує можливiсть надання користувачам фiнансової звiтностi правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий та майновий стан пiдприємства, доходи, витрати та фiнансовi результати пiдприємства.
Аудитором проаналiзовано правильнiсть визнання, методи оцiнки та класифiкацiю активiв та зобов’язань у бухгалтерському облiку товариства. Аудитор визнає в цiлому правильнiсть класифiкацiї i оцiнки активiв та зобов’язань в бухгалтерському облiку за винятком деяких несуттєвих невiдповiдностей.
Крiм фiнансової звiтностi перевiрцi пiдлягали засновницькi та реєстрацiйнi документи, наказ про облiкову полiтику та iншi внутрiшнi документи товариства.
3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
4. Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» (в редакцiї Закону України вiд 14.09.2006р. №140-V) та Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, видання 2015р., прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України №338/8 вiд 26.01.2017р. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
5. Висловлення безумовно-позитивної думки.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПрАТ «КОТС» станом на 31 грудня 2016р., його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до концептуальної основи фiнансової звiтностi в Українi, встановленої Законом України „Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” № 996-ХIV вiд 16.07.1999р. i Нацiональними Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку України (НП(С)БО).6. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
Перевiрена аудитором фiнансова звiтнiсть є частиною рiчної регулярної iнформацiї, що розкривається емiтентом згiдно вимог «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затвердженого Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826 ( зi змiнами та доповненнями ).
Емiтентом в складi цiєї iнформацiї розкривається iнформацiя згiдно вимог Закону України «Про акцiонернi товариства», а також у складi особливої iнформацiї розкривається iнформацiя щодо подiй, що визначенi в статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок».
У вiдповiдностi з МСА 720 „Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть”, пiд час виконання завдання з аудиту, аудитор здiйснює аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з вищевказаними законодавчими та нормативними актами, i за наслiдками цих процедур в роздiлi аудиторського звiту «Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв», аудитор висловлює думку щодо:
а) вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства, а саме частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України;
б) наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть»);
в) виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»;
г) стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства».
6.1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст.155 ЦКУ «Статутний капiтал акцiонерного товариства».
Станом на 31.12.2016 року чистi активи товариства дорiвнюють 5880,0 тис.грн. Ця сума бiльша вартостi статутного (20,0 тис.грн) капiталу на 5860,0 тис. грн., що задовольняє вимогам п.3 ст.155 ЦКУ «Статутний капiтал акцiонерного товариства.
6.2. Вiдповiднiсть мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
Аудитором була проведена перевiрка проекту рiчної регулярної iнформацiї, що розкривається емiтентом згiдно вимог «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затвердженого Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826 ( зi змiнами та доповненнями ) на предмет виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом, у вiдповiдностi з МСА 720 „Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть”.
В складi цiєї iнформацiї була проведена перевiрка «Звiту про корпоративне управлiння» на вiдповiднiсть вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства», а також перевiрка особливої iнформацiї щодо розкриття iнформацiї щодо подiй, що визначенi в статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок».
В результатi проведення аудиторських процедур нами було встановлено, що в ПрАТ «КОТС» в 2016 роцi не вiдбувалися подiї, iнформацiя про якi розкрита в складi особливої iнформацiї згiдно з вимогами статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок».
Аудитор не отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв’язку з iнформацiю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї.
6.3. Виконання значних правочинiв
Аудитор виконав процедури на вiдповiднiсть законодавству у частинi вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» до здiйснення значних правочинiв.
Нами також була отримана iнформацiя щодо здiйснення Товариством правочинiв, якi б потребували попереднього розгляду та затвердження загальними зборами акцiонерiв.
Товариство у 2016 роцi вiдповiдно до ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. №514-VI (зi змiнами) не мало договорiв, якi пiдпадають пiд визначення значних правочинiв. (коли ринкова вартiсть майна чи послуг, що є предметом правочину, складає 10 чи бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi).
6.4. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства
Статутом Товариства передбачено наступнi органи управлiння:
• Загальнi збори акцiонерiв Товариства,
• Директор Товариства,
• Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор Товариства).
Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту.
Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерськiй контроль та контроль служби внутрiшнього аудиту i ревiзiйної комiсiї, що обирається Загальними зборами акцiонерiв Товариства.
Адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками Товариства таким чином, щоб жоден працiвник не мав змоги зосередити у своїх руках усi повноваження необхiднi для здiйснення повної господарської операцiї.
Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства повинна здiйснювати Ревiзiйна комiсiя, що обирається Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Але Ревiзор не був обраний. Контроль здiйснюють посадовi особи Товариства та зовнiшнiй аудит (у вiдповiдностi до п.7.73. Статуту Товариства.
За результатами виконаних аудиторських процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту, вiдповiдно до Закону України “Про акцiонернi товариства” аудитором зроблено висновок:
– прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України “Про акцiонернi товариства” та вимогам Статуту.
– “Iнформацiя про стан корпоративного управлiння”, наведена у проектi рiчної регулярної iнформацiї, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затвердженого Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826 ( зi змiнами та доповненнями ).
Iнша допомiжна iнформацiя:
Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi». Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi ПрАТ «КОТС» внаслiдок шахрайства.
Аудиторами не виявлено невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi пiдприємства. Фiнансовий стан ПрАТ «КОТС» стiйкий.
Аудитор – Директор Аудиторської фiрми О.О. Вуколова
МПП «Кронос»
Сертифiкат аудитора № 000642
вiд 25.01.1996 р, чинний до до 25.01.2020 року.
Дата аудиторського висновку: 18.04.2017 р.
Адреса аудитора
Мiсце знаходження: 01014, м. Київ, Печерський р-н, вул. Струтинського, 6.
Поштова адреса: 03022, м. Київ, вул. Василькiвська, 30 оф. 404.
Телефон/факс: 531-97-44 (45, 46)

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2016 1 0
2 2015 1 0
3 2014 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): нi Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): нi Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): нi Ні
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 0
членів наглядової ради – акціонерів
членів наглядової ради – представників акціонерів 0
членів наглядової ради – незалежних директорів
членів наглядової ради – акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради – акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить)
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть)
Інші (запишіть)
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть)

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть)
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Так Ні
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть):

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Так Ні
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть)
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть)

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) зовнiшнiй аудитор

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть)
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть):

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 22.04.2016 ; яким органом управління прийнятий:
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство “КОТС” за ЄДРПОУ 19031061
Територія за КОАТУУ 8038200000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 120
Вид економічної діяльності за КВЕД 43.21
Середня кількість працівників 31
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вул. Хрещатик, 19-А
Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 2 1 0
первісна вартість 1001 3 2 0
накопичена амортизація 1002 1 1 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 696 1047 0
первісна вартість 1011 959 1349 0
знос 1012 263 302 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030 0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 2 2 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 1100 1400 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 1800 2450 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 1130 1861 0
Виробничі запаси 1101 767 1348 0
Незавершене виробництво 1102 149 238 0
Готова продукція 1103 35 35 0
Товари 1104 179 240 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 2487 3157 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130 93 4053 0
з бюджетом 1135 274 286 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 266 266 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 302 301 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 924 217 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 924 217 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
1181 0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 170 1171 0
Усього за розділом II 1195 5380 11046 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 7180 13496 0
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 20 20 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 646 646 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 5957 5214 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 6623 5880 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 83 47 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 83 47 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 24 56 0
за розрахунками з бюджетом 1620 7 41 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 8 0
за одержаними авансами 1635 443 6920 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 544 0
Усього за розділом IІІ 1695 474 7569 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 7180 13496 0
Примітки 1.Примiтки до балансу ( звiту про фiнансовий стан )
1.1.Основнi засоби:
Методологiчнi засади формування у бухгалтерському облiку iнформацiї про основнi засоби та розкриття її у фiнансовiй звiтностi здiйснювалося у вiдповiдностi до П(С)БО 7 “Основнi засоби”.
Основними засобами (далi по тексту-ОЗ)визнанi матерiальнi активи, що утримуються з метою використання їх в процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально – культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше 1 року.
Розподiл мiж об’єктами основних засобiв та iнших необоротних активiв здiйснювався товариством виходячи iз особливостей їх використання та п.5 П(С)БО №7.
Матерiальнi активи строком використання бiльше одного року i вартiстю менше 6000 грн. вважаються iншими необоротними матерiальними активами.
Основнi засоби вiдображенi в балансi по первiснiй вартостi. Первiсну оцiнку об’єктiв основних засобiв, що надходили, здiйснювали по первiснiй вартостi, згiдно П(С)БО 7. Одиницею облiку основних засобiв вважається об’єкт основних засобiв. Створена експертна комiсiя, яка: визначає об’єкт основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв, строк корисного використання та лiквiдацiйну вартiсть, норми нарахування амортизацiї, встановлює показники нормальної потужностi, визначає єдинi методологiчнi засади облiкової полiтики необоротних активiв, застосування методiв оцiнки основних засобiв.
Амортизацiя об’єктiв виробничих основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом у вiдповiдностi до п.п.1 п.26 П(С)БО 7 Основнi засоби з використанням строкiв та методiв ПКУ. Амортизацiя iнших необоротних матерiальних активiв нараховувалась прямолiнiйним методом, малоцiнних необоротних матерiальних активiв та бiблiотечних фондiв – 100% вартостi в першому мiсяцi використання.
Поточнi ремонти основних засобiв вiдображаються як витрати перiоду i облiковуються на рахунках витрат в повному обсязi. Витрати, пов’язанi з полiпшенням (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя, тощо) вiдносяться на збiльшення первiсної вартостi основних засобiв пiсля введення в експлуатацiю.
Надiйшло ОЗ за рiк на суму 429 тис. грн.
На початок року: : первiсна вартiсть ОЗ – 959 тис. грн.;
сума зносу ОЗ – 263 тис. грн.;
залишкова вартiсть – 696 тис. грн
Нараховано амортизацiї за рiк: – 78 тис. грн.;
На кiнець року: : первiсна вартiсть ОЗ – 1349 тис. грн.;
сума зносу ОЗ – 302 тис. грн.;
залишкова вартiсть – 1047 тис. грн
Вибуло ОЗ в 2016 роцi: первiсна вартiсть – 39 тис. грн.;
сума зносу – 39 тис. грн.
Iншi змiни первинної вартостi ОЗ – немає
Зменшення корисностi ОЗ у вiдповiдностi до П(С)БО 28, в фiнансовiй звiтностi за 2016 рiк не вiдображувалося в зв‘язку з тим, що станом на дату балансу (станом на 31.12.2016 р.) не встановлено ознак зменшення корисностi активiв згiдно п.6 П(С)БО № 28.
В 2016 роцi Товариством не проводилася дооцiнка, уцiнка основних засобiв.В Товариствi вiдсутнi основнi засоби оформленi у заставу. Основних засобiв вилучених з експлуатацiї для продажу на кiнець звiтного перiоду не має. Товариство не має основних засобiв, що тимчасово не використовуються. Основнi засоби за рахунок зовнiшнього цiльового фiнансування не придбавалися, основних засобiв, щодо яких iснує обмеження права власностi згiдно чинного законодавства не має.
Одержаних за фiнансовою орендою основних засобiв немає; переданi в оперативну оренду основнi засоби – вiдсутнi.1.2.Нематерiальнi активи:
Визнання, облiк та класифiкацiя нематерiальних активiв здiйснюється у вiдповiдностi до П(С)БО 8 “Нематерiальнi активи”. В облiку нематерiальнi активи вiдображенi за первiсною вартiстю, що включає фактичнi витрати на їх придбання та встановлення.
Для кожного об’єкта нематерiальних активiв термiн експлуатацiї встановлюється пiд час надходження його на пiдприємство та визнання активом.
При придбаннi, створеннi нематерiального активу строк його корисного використання встановлюється експертною комiсiєю (постiйно дiюча iнвентаризацiйна комiсiя, склад якої визначається в окремому наказi по пiдприємству) та затверджується наказом керiвника.
Групування нематерiальних активiв для цiлей бухгалтерського та податкового облiку здiйснювали за 6 (шiстьма) групами.
Постiйно дiюча iнвентаризацiйна комiсiя в ходi визначення строку експлуатацiї об’єктiв нематерiальних активiв згiдно ПКУ.
Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом.
За 2016 рiк придбання (створення) нематерiальних активiв становить – 5 тис. грн.
На початок року: первiсна вартiсть НА – 3 тис. грн.;
сума зносу НА – 1 тис. грн.;
залишкова вартiсть – 2 тис. грн
Нараховано амортизацiї за рiк: – 6 тис. грн.;
На кiнець року: : первiсна вартiсть НА – 2 тис. грн.;
сума зносу НА – 1 тис. грн.;
залишкова вартiсть – 1 тис. грн.
За 2016 рiк вибуття нематерiальних активiв та їх зносу – 6 тис.грн.
Iнших змiн за 2016 рiк не було.
Переоцiнка нематерiальних активiв не проводилася. Нематерiальнi активи, щодо яких iснує обмеження права власностi, Товариство не має. В заставу не передавалися та за рахунок зовнiшнього цiльового фiнансування не придбавалися.
1.3.Незавершенi капiтальнi iнвестицiї:
До складу капiтальних iнвестицiй вiдносили витрати на придбання або створення матерiальних та нематерiальних активiв та облiковували на рахунку 15. За дебетом рахунку вiдображати збiльшення понесених витрат на придбання та створення матерiальних та нематерiальних необоротних активiв, за кредитом – їх зменшення (введення в дiю, прийняття в експлуатацiю, придбаних або створених необоротних активiв).
Аналiтичний облiк вели по об’єктах.
Залишок капiтальних iнвестицiй на початок року складає 0 тис. грн.
Сума капiтальних iнвестицiй в необоротнi активи за звiтний рiк – 434 тис. грн.,
придбання основних засобiв – 429 тис. грн.
придбання (створення) нематерiальних активiв – 5 тис. грн.
Залишок капiтальних iнвестицiй на кiнець року складає 0 тис. грн.,
Капiтальних iнвестицiй в iнвестицiйну нерухомiсть, фiнансових витрат, включених до капiтальних iнвестицiй, в 2016 р. не було.
1.4.Довгострокова дебiторська заборгованiсть:
Станом на 31.12.2016 року довгострокова дебiторська заборгованiсть складає -1400тис.грн. Субрахунок 377.5 «Розрахунки з працiвниками по позикам»
1.5.Запаси:
Методологiчнi засади формування у бухгалтерському облiку iнформацiї про запаси та розкриття її у фiнансовiй звiтностi визначалось у вiдповiдностi до П(С)БО 9 “Запаси”.
Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.
Придбанi запаси на баланс пiдприємства зараховувались за первiсною вартiстю, виготовленi власними силами вiдображались в балансi згiдно виробничої собiвартостi. Не включались до первiсної вартостi, а належали до витрат перiоду – понаднормативнi втрати та нестачi запасiв, проценти за користування позиками, витрати на збут, iншi витрати, не пов’язанi з придбанням запасiв.
Одиницею облiку запасiв вважається найменування запасiв (артикул).
Первiсна вартiсть запасiв, придбаних за плату, визначалася по собiвартостi запасiв, яка складається iз: закупiвельної вартостi, сплаченої постачальникам; транспортно-заготiвельних та iнших витрат, згiдно п.9 П(С)БО 9 “Запаси”.
У разi вибуття запасiв застосовуються метод iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв
Облiк запасiв здiйснювався на рахунках №20,№22, №23 №26,№28.
Предмети строком використання менше одного року, що супроводжують виробничий процес протягом звiтного перiоду, облiковуються на рахунку 22 “Малоцiннi та швидкозношуванi предмети”.
Аналiтичний облiк МШП ведеться за видами предметiв по однорiдним групам.
Запаси на початок звiтного перiоду складають 1130 тис. грн., на кiнець звiтного перiоду – 1861 тис.грн.
В 2016 роцi переоцiнка виробничих запасiв не проводилася.
Запасiв, переданих на переробку, на комiсiю та в заставу, запасiв за чистою вартiстю реалiзацiї, немає. Активiв на вiдповiдальному зберiганнi (позабалансовий рахунок 02) немає
1.6.Дебiторська заборгованiсть:
Дебiторську заборгованiсть визнавали активом, якщо iснувала ймовiрнiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод i можна було достовiрно визначити її суму. Методологiчнi засади формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про дебiторську заборгованiсть та її розкриття в фiнансовiй звiтностi здiйснювалося у вiдповiдностi до П(С)БО 10 «Дебiторська заборгованiсть».
Дебiторську заборгованiсть за послуги (роботи, продукцiю, товари) вiдображали в балансi за чистою реалiзацiйною вартiстю пiсля вирахування резерву сумнiвних боргiв.
Нараховування резерву сумнiвних боргiв в Товариствi проводилося за методом абсолютної суми сумнiвної заборгованостi. Станом на 31.12.2016 року резерв сумнiвних боргiв складає 144 тис.грн.
Станом на 01.01.2016 року дебiторська заборгованiсть становить :
 дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги – 2487тис. грн.
 за виданими авансами – 93 тис. грн.
 з бюджетом – 274 тис. грн.
 iнша поточна дебiторська заборгованiсть (субрахунок 3775) – 302 тис. грн.
Станом на 31.12.2016 року дебiторська заборгованiсть становить :
 дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги – 3157 тис. грн.
 за виданими авансами – 4053 тис.грн.
 з бюджетом – 286 тис.грн.
 iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 301тис. грн.
За термiнами непогашення дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги та iншої дебiторської заборгованостi на кiнець звiтного перiоду:
• становить менше, нiж 12 мiсяцiв – на суму 2119 тис.грн.
• становить бiльше, нiж 18 мiсяцiв та менше, нiж 36 мiсяцiв – 1339 тис.грн.
Прострочена дебiторська заборгованiсть за якою минув строк позовної давностi станом на 31.12.2016 року в Товариствi вiдсутня. Безнадiйна заборгованiсть у 2016 роцi не списувалась.
До iншої дебiторської заборгованостi вiднесенi наступнi суми:
Субрахунок №3775- розрахунки з працiвниками по позиках 300,0 тис. грн..
1.7.Грошовi кошти та їх еквiваленти:
Грошовими коштами i їх еквiвалентами в фiнансовiй звiтностi згiдно П(С)БО 4 вважали грошовi кошти на розрахунковому рахунку, в касi пiдприємства та в дорозi. На кiнець 2016 року грошовi кошти складали 217 тис. грн. З них : на рахунках в банку –217 тис. грн., в касi – 0 тис. грн.
Обмеження у використаннi грошових коштiв станом на 31.12.2016 року э в сумi 4,3 тис в зв»язку iз лiквiдацiєю банку «Хрещатик».
1.8.Витрати майбутнiх перiодiв:
Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2016 року вiдсутнi
1.9.Власний капiтал:
Власний капiтал в сумi 5880тис. грн., на кiнець 2016 року складається: iз статутного капiталу – 20 тис. грн., резервного капiталу – 646 тис. грн. та нерозподiленого прибутку на 31.12.2016 р. – 5214 тис. грн.
1.10.Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв
Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв станом на 31.12.2016 р. складають 47 тис.грн., у тому числi:
• забезпечення на оплату вiдпусток – 65 тис.грн.
• iншi – (-18) тис.грн.
1.11.Довгостроковi зобов’язання:
Довгостроковi зобов»язаннястаном на 31.12.2016 року – в Товариствi вiдсутнi.
1.12.Поточнi зобов’язання:
Методологiчнi засади формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про зобов’язання та її розкриття в фiнансовiй звiтностi визначалось у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 11 «Зобов’язання».
Поточнi зобов’язання, за якими не нараховуються вiдсотки, вiдображаються в облiку та звiтностi за сумою погашення.
Зобов’язання, вiдображенi в роздiлi III балансу станом на 31.12.2016 р. по сумi погашення, є поточними (зi строком погашення до 1 року).
До поточних зобов’язань вiднесенi:
– кредиторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) – 56 тис. грн.;
– по розрахунках з бюджетом – 41 тис.грн.
– по розрахунках з оплати працi – 8 тис.грн.
– поточнi зобов’язання за розрахунками з одержаних авансiв – 6920 тис.грн.
– Iншi поточнi зобов»язання – 544 тис.грн.Непередбачених зобов’язань по Товариству в 2016 роцi немає.
Згiдно п.6 П(С)БО 26 нарахована сума виплати працiвникам за роботу, виконану ними протягом звiтного перiоду, визнається поточним зобов’язанням.
В звiтному перiодi угоди по фiнансовiй орендi та невiдмовнi оренднi угоди на операцiйну оренду не укладалися (П(С)БО 14 ).
При складаннi рiчної фiнансової звiтностi Товариство не застосовувало вимоги П(С)БО 17 „Податок на прибуток”
Сума витрат (доходу) з податку на прибуток, пов’язаних з прибутком ( збитком) вiд дiяльностi, що припинена (П(С)БО 27) не розраховується в зв’язку iз вiдсутнiстю таких операцiй.
Iнформацiя згiдно П(С)БО 29 „Фiнансова звiтнiсть за сегментами” подавалася, але в загальнiй сумi (без розподiлу на сегменти) в зв’язку iз вiдсутнiстю сегментiв.
Операцiї, що пiдлягають розкриттю в Примiтках до фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до П(С)БО 18, 19, 20, 21, 30, 31, 32, 33, 34 Товариство в звiтному перiодi не здiйснювало.
Керівник Ковтуцький В.Є.
Головний бухгалтер Полiщук Т.В.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство “КОТС” за ЄДРПОУ 19031061
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 3294 4294
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 2319 ) ( 3682 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
прибуток
2090 975 612
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 29 184
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 1670 ) ( 1794 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 93 ) ( 77 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
2190 0
 збиток 2195 ( 759 ) ( 1075 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 16 49
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290 0
 збиток 2295 ( 743 ) ( 1026 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350 0
 збиток 2355 ( 743 ) ( 1026 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -743 -1026
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 1076 2418
Витрати на оплату праці 2505 1654 1693
Відрахування на соціальні заходи 2510 354 296
Амортизація 2515 78 61
Інші операційні витрати 2520 668 631
Разом 2550 3830 5099
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 1000 1000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1000 1000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -743 -1026
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -743 -1026
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0
Примітки 2.Примiтки до Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд)
2.1.Доходи:
Методологiчнi засади формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про доходи та розкриття її в фiнансовiй звiтностi визначалось у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 15 “Дохiд”.
Доходи визнавалися в момент надходження активiв або погашення зобов’язань, що спричиняло зростання власного капiталу при умовi, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена.
Доходи включали в склад звiту про фiнансовi результати на пiдставi принципiв нарахування i вiдповiдностi та вiдображували в бухгалтерському облiку i фiнансових звiтах тих перiодiв, до яких вони вiдносяться, у вiдповiдностi до П(С)БО 15.
Визнання та вiдображення в облiку доходiв здiйснювати по завершеннi операцiй.
Дохiд, пов’язаний з наданням послуг, визнається виходячи зi ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовiрно оцiнений результат цiєї операцiї. Оцiнка ступеня завершеностi операцiї з надання робiт-послуг проводиться вивченням виконаної роботи , при цьому в бухгалтерському облiку доходи вiдображати у звiтному перiодi пiдписання акта наданих послуг (виконаних робiт).
Проценти визнавались у тому звiтному перiодi, до якого вони належать, виходячи з бази нарахування та строку користування вiдповiдними активами.
Надзвичайних доходiв по Товариству в 2016 роцi не було; бартерних операцiй, в т.ч. з пов’язаними сторонами згiдно П(С)БО 23, не було.
За 2016 рiк товариством отримано чистий дохiд – виручку вiд реалiзацiї на суму 3294 тис. грн.
Iншi операцiйнi доходи дорiвнюють 29 тис. грн. та класифiкуються наступним чином:
• Операцiйна курсова рiзниця – 29 тис.грн.
Iншi доходи в сумi 16 тис.грн. – це вiдсотки отриманi.
2.2.Витрати:
Методологiчнi засади формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про витрати та розкриття в фiнансовi звiтностi визначалось у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 16 “Витрати”.
Витратами визнавались витрати певного перiоду одночасно з визнанням доходу,для отримання якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо прямо пов’язати з доходом певного перiоду, вiдображались у складу витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi: адмiнiстративнi витрати, та iншi витрати операцiйної дiяльностi.
Бухгалтерський облiк витрат вiвся з використанням рахункiв класу 9 “Витрати дiяльностi”.
Адмiнiстративнi витрати за 12 мiсяцiв 2016 року становлять: 1670 тис. грн.
Iншi операцiйнi витрати за звiтний перiод дорiвнюють: 93 тис. грн.
Всього операцiйнi витрати склали 3830 тис. грн. i також подiленi за елементами:
• Матерiальнi витрати – 1076 тис. грн.;
• Витрати на оплату працi – 1654 тис. грн.;
• Вiдрахування на соцiальнi заходи – 354 тис. грн.;
• Амортизацiя – 78тис. грн.;
• Iншi – 668тис. грн.
Витрати безпосередньо в складi власного капiталу не вiдображувалися.
Збиток вiд звичайної дiяльностi до оподаткування за 2016 рiк було отримано на суму 743 тис. грн. Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi за 12 мiсяцiв звiтного року становив 0 тис. грн.
В результатi фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ «КОТС» у звiтному фiнансовому 2016 роцi було отримано збиток 743 тис.грн.
Керівник Ковтуцький В.Є.
Головний бухгалтер Полiщук Т.В.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство “КОТС” за ЄДРПОУ 19031061
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000 9761 5819
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 10 7
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 123 14
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 20 45
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 ( 7260 ) ( 3118 )
Праці 3105 ( 1343 ) ( 1423 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 363 ) ( 365 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 915 ) ( 634 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116 ( ) ( 20 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість 3117 ( 550 ) ( 337 )
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118 ( 365 ) ( 277 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( ) ( 6 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 41 ) ( 2 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -8 337
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 90
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 16 49
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 435 ) ( 95 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 300 ) ( 300 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -719 -346
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -727 -9
Залишок коштів на початок року 3405 924 811
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 20 122
Залишок коштів на кінець року 3415 217 924
Примітки 3.Примiтки до Звiту про рух грошових коштiв ( за прямим методом )
Грошовими коштами i їх еквiвалентами в фiнансовiй звiтностi згiдно П(С)БО 4 вважали грошовi кошти на розрахунковому рахунку, в касi пiдприємства та в дорозi. Обмежень у використаннi грошових коштiв не було.
Звiт про рух грошових коштiв сформовано з використанням прямого методу, на пiдставi даних звiту про фiнансовий стан (Баланс), звiту про фiнансовi результати та додаткової iнформацiї. Прямий метод використаний для формування руху грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi, а також руху грошових коштiв внаслiдок здiйснення фiнансової та iнвестицiйної дiяльностi вiдображений за напрямками надходження чи використання коштiв. Порядок складання звiту з використанням прямого методу, не передбачає коригування прибутку вiд звичайної дiяльностi на змiни залишкiв запасiв, операцiйної дебiторської i кредиторської заборгованостi, витрат майбутнiх перiодiв, а також на суму нарахованої амортизацiї, нереалiзованих прибуткiв чи збиткiв вiд неоперацiйної дiяльностi, усiх iнших статей, для яких грошовий потiк є результатом iнвестицiйної чи фiнансової дiяльностi.
Залишок грошових коштiв по Товариству становить:
• станом на 01.01.2016 року – 924тис. грн.;
• станом на 31.12.2015 року – 217тис. грн.
Чистий рух коштiв за звiтний 2016 рiк склав: (-727) тис. грн., а саме:
1) вiд операцiйної дiяльностi: (-8) тис. грн.;
2) вiд iнвестицiйної дiяльностi: (-719) тис. грн.;
3) вiд фiнансової дiяльностi: 0 тис. грн.
Крiм того, вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв – (+ 20) тис.грн.
Рух грошових коштiв у результатi операцiйної дiяльностi по Товариству за 2016 рiк визначався за сумою надходжень вiд операцiйної дiяльностi та сумою витрачання на операцiйну дiяльнiсть грошових коштiв за даними записiв їх руху на рахунках бухгалтерського облiку:
 надходження грошових коштiв – 9914 тис. грн.;
 витрачання грошових коштiв – 9922 тис. грн.
Рух грошових коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi по Товариству за 2016 рiк визначався на основi аналiзу змiн по необоротним активам та авансам наданим в бухгалтерському облiку:
 надходження грошових коштiв – 16 тис. грн.;
 витрачання грошових коштiв – 735 тис. грн.
Грошовi кошти станом на 31.12.2016 року:
• в касi – вiдсутнi;
• на поточних рахунках – 217 тис. грн.;
• грошовi кошти в дорозi – вiдсутнi.
Протягом звiтного року на поточнi рахунки пiдприємства надходили кошти переважно у виглядi виручки вiд реалiзацiї .
Керівник Ковтуцький В.Є.
Головний бухгалтер Полiщук Т.В.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство “КОТС” за ЄДРПОУ 19031061
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0
Примітки
Керівник
Головний бухгалтер
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство “КОТС” за ЄДРПОУ 19031061
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.

Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 20 0 0 646 5957 0 0 6623
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 20 0 0 646 5957 0 0 6623
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -743 0 0 -743
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -743 0 0 -743
Залишок на кінець року 4300 20 0 0 646 5214 0 0 5880
Примітки 4.Примiтки до Звiту про власний капiтал.
Власний капiтал Товариства – частина активiв, яка залишається пiсля вирахування зобов’язань.
Власний капiтал товариства становить:
• на початок звiтного перiоду: 6623тис. грн.
• на початок звiтного перiоду (скоригований): 6623 тис. грн.;
• на кiнець звiтного перiоду: 5880 тис. грн.
За звiтний перiод власний капiтал товариства зменшився на 743 тис. грн., за рахунок збиткової дiяльностi товариства за 2016 рiк.
Нерозподiлений прибуток складає:
• станом на 01.01.2016 року: 5957 тис. грн. (прибуток отриманий за попереднi звiтнi перiоди);
• станом на 31.12.2016 року: 5214тис. грн. (збиток звiтного 2016 року: 743 тис. грн.)
Статутний капiтал товариства складає 20000,00 грн. (Двадцять тисяч гривень нуль копiйок). Статутний капiтал Товариства протягом 2016 року не змiнювався.
Сформований статутний капiтал товариства сплачений повнiстю та своєчасно грошовими коштами. Аналiтичний облiк статутного капiталу ведеться по балансовому рахунку 40 „Статутний капiтал”.
На протязi звiтного 2016 року змiни у складi часток власникiв товариства у статутному капiталi не вiдбувалися:
№ п/п Учасники-власники станом на 01 сiчня 2016 року Частка в статутному капiталi, %
1. Фiзичнi особи в кiлькостi 2 осiб 100,0
Всього: 100,0
№ п/п Учасники-власники станом на 31 грудня 2016 року Частка в статутному капiталi, %
1. Фiзичнi особи в кiлькостi 2 осiб 100,0
Всього: 100,0Станом на 31 грудня 2016 року будь-якi привiлеї або обмеження щодо вище вказаної частки у статутному капiталi товариства – не iснує.
Вилучення капiталу не було.
Обмеження по розподiлу дивiдендiв та поверненню капiталу не було. Розмiр статутного капiталу ПрАТ «КОТС» пiсля закiнчення 2016 фiнансового року в повнiй мiрi забезпечений чистими активами пiдприємства, що вiдповiдає вимогам Цивiльного кодексу України (зi змiнами та доповненнями).
За перiод з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року фактичнi витрати товариства на викуп акцiй, для їх наступного перепродажу чи анулювання та заборгованiсть засновникiв-учасникiв за внесками до статутного капiталу (рядок 1425 балансу та рядок 1430 балансу) – вiдсутнi.
Керівник Ковтуцький В.Є.
Головний бухгалтер Полiщук Т.В.

Comments are closed