Розкриття даних за 2015 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор Ковтуцький Вячеслав Євгенiйович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 28.04.2016
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство “КОТС”
2. Організаційно-правова форма
Приватне підприємство
3. Код за ЄДРПОУ
19031061
4. Місцезнаходження
Печерський р-н, 01001, мiсто Київ, Хрещатик, 19-А
5. Міжміський код, телефон та факс
044-238-56-50 044-238-56-56
6. Електронна поштова адреса
Kots@kots.kiev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.Kots.kiev.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
33. Примітки

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство “КОТС”
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
13.07.1992
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
20000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
33
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
43.21 Електромонтажнi роботи
46.51 Оптова торгiвля комп”ютерами, периф. устаткув. i програмним забезпеченням
46.52 Оптова торгiвля електронним i телекомунiк. устаткуванням, деталями до нього
10. Органи управління підприємства
Органами управлiння товариства є: загальнi збори акцiонерiв Товариства; Директор; Ревiзiйна комiсiя Товариства. До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить: 1) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства; 2) внесення змiн до статуту Товариства; 3) прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй; 4) прийняття рiшення про змiну типу Товариства; 5) прийняття рiшення про розмiщення акцiй; 6) прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства; 7) прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу Товариства; 8) прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй; 9) затвердження положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора), а також внесення змiн до них, у випадку необхiдностi затвердження таких положень; 10) прийняття рiшення про вчинення значного правочину у випадках, передбачених Статутом та затвердження укладання договорiв сума яких перевищує 2 000 000,00 (два мiльйони) гривень у випадку, якщо договори на такi суми не вiдносяться до значних правочинiв; 11) затвердження рiчного звiту Товариства; 12) розподiл прибутку i збиткiв Товариства; 13) прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй; 14) прийняття рiшення про форму iснування акцiй; 15) затвердження розмiру рiчних дивiдендiв; 16) прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв; 17) обрання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора), прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень; 18) затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора); 19) прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу; 20) прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора, звiту Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора), звiтiв iнших органiв, створених за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв; 21) затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства; 22) обрання комiсiї з припинення Товариства 23) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 24) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 25) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 26) затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених законом; 27) обрання та вiдкликання (звiльнення) Директора; 28) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з Директором та членами iнших органiв Товариства, створених за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 29) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 30) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 31) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; 32) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 33) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 34) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 35) прийняття рiшення про обрання оцiнювача (залучення суб?єкта оцiночної дiяльностi) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 36) прийняття рiшення про обрання депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 37) надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до закону; 38) прийняття рiшення щодо надання згоди на укладання будь якого правочину (в тому числi угоди, договору, контракту) з будь-якою особою, строк чинностi якого перевищує 3 (три) роки. Рiшення про надання або ненадання попередньої згоди на здiйснення зазначених вище правочинiв (в тому числi укладання угод, договорiв, контрактiв), повинно бути прийнято протягом 15 (п?ятнадцяти) робочих днiв з моменту отримання вiдповiдного повiдомлення вiд Директора. Угоди (договори) строк дiї яких перевищує 3 (три) роки, затвердженi Загальними зборами вже пiсля їх укладення, вважаються дiйсними. 39) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз Статутом та/або законодавством України. ДИРЕКТОР є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що належать до компетенцiї Загальних Зборiв та Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора). Загальнi збори можуть винести рiшення про передачу частини належних їм повноважень Директоровi. Права та обов’язки членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) визначаються законодавством, Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором).
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ “УКРСОЦБАНК”
2) МФО банку
300023
3) поточний рахунок
26000000021138
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ “УКРСОЦБАНК”
5) МФО банку
300023
6) поточний рахунок
26002010406677

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Лiцензiя-Господарська дiяльнiсть у будiвництвi, повязана iз створенням обєктiв архiтектури серiя АГ № 577584 24.05.2011 мiнiстерство регiонального розвитку та будiвництва 24.05.2016
Опис Рiшення про продовження лiцензiї приймається по закiнченню строку дiї лiцензiї

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім”я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Коц Тетяна Степанiвна 95
Соколова Свiтлана Миколаївна 5
Усього 95.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Директор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ковтуцький Вячеслав Євгенiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ “КОТС” заступник директора з виробництва
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
31.01.2013 4
9) Опис
Повноваження та обов”язки посадової особи визначенi трудовим договором. Виплачується заробiтна плата в грошовiй формi згiдно договору. Судимостi посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) – 3. Попереднi посади- ПрАТ “КОТС” заступник директора з виробництва. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших. пiдприємствах. Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Полiщук Тетяна Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1981
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ “КОТС” бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.02.2011 6
9) Опис
Повноваження та обов”язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Виплачується заробiтна плата в грошовiй формi, по окладу згiдно з штатним розписом. Судимостi посадова особа не має. Стаж керiвної роботи (рокiв)-5. Попереднi посади- ПрАТ “КОТС”- бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких пiдприємствах. Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Заступник директора з розвитку пiдприємства Коц Тетяна Степанiвна 950 95 950 0 0 0
Усього 950 95 950 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Коц Тетяна Степанiвна 950 95 950 0 0 0
Усього 950 95 950 0 0 0

* Зазначається: “Фізична особа”, якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім’я, по батькові.
** Заповненювати необов’язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 27.04.2015
Кворум зборів** 60
Опис Порядок денний
1 .Про встановлення кiлькiсного складу i обрання Лiчильної комiсiї, визначення способу голосування та порядку пiдрахунку голосiв на загальних зборах.
2 .Про пiдтвердження повноважень Директора Товариства та затвердження трудового контракту з Директором Товариства.
3. Затвердження рiчного фiнансового звiту Товариства.
4. Розгляд питання щодо розподiлу прибутку i збиткiв Товариства.
5. Прийняття рiшення про припинення повноважень Лiчильної комiсiї.

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0 0 0 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк – збиток. Дивiденди не нараховувалися.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство “Нацiональний депозитарiй України”
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ р-н м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон 044-591-04-00
Факс 044-482-52-14
Вид діяльності професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть, а спма депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнни х паперiв
Опис У зв”язку iз прийняттям рiшення про змiну форми iснування акцiй як бездокументарної, укладений договiр з ПАТ “Нацiональний депозитарiй України” №Е-1423 вiд 14.09.2010р. про обслуговування емiсiї цiнних паперiв емiтента.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Фiнансова компанiя “Сократ”
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 32109383
Місцезнаходження 04070 Україна м. Київ Подiльський м. Київ Вул. Почайнинська,70, оф.65
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АД 075775
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.05.2011
Міжміський код та телефон 044-207-01-00
Факс 044-207-01-00
Вид діяльності Основними напрямами дiяльностi групи “Сократ” є iнвестицiйнi банкинг, торгiвля i управлiння цiнними паперами, зберiгання цiнних паперiв.
Опис У зв”язку iз прийняттям рiшення про змiну форми iснування акцiй як бездокументарної, укладений договiр з ТОВ “ФКСократ” №Е-04 вiд 02.08.2010р. про зберiгання цiнних паперiв Емiтента на рахунках власникiв

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21.08.2010 332/10/1/10 ДКЦПФР (терит.управл.) UA4000086334 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 20 1000 20000 100
Опис Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: д/н Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: д/н Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: д/н Мета додаткової емiсiї: д/н

XI. Опис бізнесу

Подiй немає
Товариство не має дiчiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) – 30, за сумiсництвом -1. Позаштатних не має, працiвникiв з неповним робочим часом не має. Фонд оплати працi за 2015р. становить 1744957,00, що значно перевищує фонд оплати працi за 2014р. в зв”язку з премiюванням працiвникiв пiдприємства.
не належить
даних не має
даних не має

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 183 211 0 0 183 211
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 36 43 0 0 36 43
транспортні засоби 93 122 0 0 93 122
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 54 46 0 0 54 46
2. Невиробничого призначення: 485 485 0 0 485 485
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 485 485 0 0 485 485
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 485 485 0 0 485 485
Усього 668 696 0 0 668 696
Опис Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року – 893 тис.грн., на кiнець року 959 тис. грн. Сума нарахованого зносу за рiк становить 64 тис. грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 6623 7649
Статутний капітал (тис. грн.) 20 20
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 20 20
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст.155 ЦКУ „Статутний капiтал акцiонерного товариства”.
Висновок Чистi активи розраховуються як рiзниця мiж сумою необоротних активiв, оборотних активiв, витрат майбутнiх перiодiв та сумою довгострокових зобов’язань, короткострокових зобов’язань, забезпечень наступних виплат та платежiв, доходiв майбутнiх перiодiв:
На початок 2015року (672+8328) — (80+1271 ) = 7649 тис. грн.
На кiнець 2015 року (1800+5380) — (83+474) = 6623 тис. грн.
Станом на 31.12.2015 року чистi активи товариства вище вартостi статутного та резервного капiталу на 5957 тис. грн.,що вiдповiдає вимогам п.3 ст.155 ЦКУ „Статутний капiтал акцiонерного товариства”:

3. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов’язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання X 474 X X
Усього зобов’язань X 474 X X
Опис:

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) КФ АФ “КРОНОС”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) 25665835
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 03022, м. Київ, вул. Василькiвська, 30, оф. 404
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1478 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 22.04.2016
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2015
Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) КФ АФ “КРОНОС”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) 25665835
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 03022, м. Київ, вул. Василькiвська, 30, оф. 404
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 22.04.2016
Текст аудиторського висновку (звіту)

АУДИТОРСЬКА ФІРМАКронос

Основні відомості про  аудиторську фірму «Кронос»:

Назва підприємства : Мале приватне підприємство Аудиторська фірма “Кронос”

Індивідуальний код: 21444899

Назва філії : Київська філія малого приватного підприємства аудиторська фірма «Кронос»

Індивідуальний код філії: 25665835

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності за  №  1478 від 26 січня 2001 року , видане згідно рішення № 98  Аудиторської палати   України  від 26.01.2001 р , дія якого подовжена до 26 листопада 2020року.

Свідоцтва про відповідність системи контролю якості аудиторської фірми встановленим стандартам для проведення обовязкового аудиту №0512 , виданого на підставі  рішення Аудиторської палати України (надалі – АПУ) від 24.12.2014р. № 304/4

Місце знаходження: 01014, м. Київ, Печерський р-н, вул. Струтинського, 6.

Поштова адреса: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 30 оф. 404.

Телефон/факс: 531-97-44 (45, 46)

 

ЗВІТ  НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «КОТС» станом на 31 грудня 2015 року та за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року.

 

1.Адресат: Акціонерам (власникам цінних паперів), керівництву Приватного акціонерного товариства «КОТС».

 

 

Звіт щодо фінансових звітів

 

2.Вступний параграф

Основні відомості про емітента:

Повне найменування Приватне акціонерне товариство «КОТС»
Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України: 19031061
Місцезнаходження: 01001, м.Київ, Печерський район, вул.Хрещатик, буд.19-А
Дата державної реєстрації 13.07.1992р

 

Ми, у відповідності до договору про проведення аудиту від 23.03.2016р за  №10/О/2016, провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «КОТС»  (надалі – ПрАТ «КОТС»), яка складена відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року. Фінансові звіти, складені на бланках по формам, затвердженим Міністерством фінансів України:

–     Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на 31.12.2015р. ( Форма №1 );

–     Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід ) за 2015 рік

( Форма №2 );

 • Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік ( за прямим методом ) ( Форма №3 );
 • Звіт про зміни у власному капіталі за 2015 рік  ( Форма №4 ),
 • Примітки до фінансової звітності, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення до фінансової звітності за рік, що закінчується 31 грудня 2015 р.

Фінансові звіти було складено управлінським персоналом із використанням основи бухгалтерського обліку, встановленої  Законом  України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-ХІV від 16.07.1999р.(із змінами) та Національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України   ( НП(С)БО ). Аудитором  визначена  прийнятність концептуальної основи фінансової звітності, яка застосована при її складанні., а саме Національні положення  (стандарти) бухгалтерського обліку.

Товариство з урахуванням особливостей своєї діяльності на підставі вимог НП(С)БО визначило облікову політику. Облікова політика затверджена Наказом «Про облікову політику» №1  від 01.01.2014 року. Впродовж 2015 року  зміни в облікову політику не  вносились.  Важливими аспектами облікової політики є такі її положення:

 • Знос основних засобів нараховується згідно П(С)БО № 7 “Основні засоби” та у відповідності до облікової політики  із застосуванням прямолінійного методу за нормами корисного використання, в розрізі кожного окремого інвентарного об’єкта. Амортизація МНМА нараховується у розмірі 100% при передачі в експлуатацію
 • Облік вартості запасів ведеться за фактичною собівартістю..При списанні запасів, у відповідності до облікової політики Товариства, застосовуються метод ФІФО.
 • Дебіторська заборгованість відображається в балансі по чистій реалізаційній вартості та відповідає вимогам Положення (стандарту) №10  “Дебіторська заборгованість”,  затвердженого  наказом Мінфіну України № 237 від  08.10.1999 року
 • Бухгалтерський облік та оцінка зобов’язань  здійснюється згідно П(С)БО 11 “Зобов’язання” та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р. №291.
 •  Резерви сумнівних боргів нараховується методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості.

Облікова політика  забезпечує можливість надання користувачам фінансової звітності правдивої та неупередженої інформації про фінансовий та майновий стан підприємства, доходи, витрати та фінансові результати підприємства.

Аудитором проаналізовано правильність визнання, методи оцінки та класифікацію активів та зобов’язань у бухгалтерському обліку товариства. Аудитор визнає  в цілому правильність класифікації і оцінки активів та зобов’язань в бухгалтерському обліку за винятком деяких несуттєвих невідповідностей.

Крім фінансової звітності перевірці підлягали засновницькі та реєстраційні документи, наказ про облікову політику та інші внутрішні документи товариства.

 

 

 1. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

 

 

 1. Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» (в редакції Закону України від 14.09.2006р. №140-V) та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, видання 2014р., прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України №320/1 від 29.12.2015р. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

 

 1. Висловлення безумовно-позитивної думки.

На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах  фінансовий стан ПрАТ «КОТС» станом на 31 грудня 2015р., його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до концептуальної основи фінансової звітності в Україні, встановленої  Законом  України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-ХІV від 16.07.1999р. і Національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України ( НП(С)БО ).

 

 

 

 

 1. Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Перевірена аудитором фінансова звітність є частиною річної регулярної інформації, що розкривається емітентом згідно вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням Національної  комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013р.  № 2826 ( зі змінами та доповненнями ).

Емітентом в складі цієї інформації розкривається інформація згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства»,  а також у складі особливої інформації розкривається інформація щодо подій, що визначені в  статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

У відповідності з МСА 720 „Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність”,  під час виконання завдання   з аудиту, аудитор  здійснює аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з вищевказаними законодавчими та нормативними актами, і за наслідками цих процедур в розділі аудиторського звіту «Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів»,  аудитор висловлює думку щодо:

а) відповідності вартості чистих активів вимогам чинного законодавства, а саме частині третій статті 155 Цивільного кодексу України;

б) наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю (МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність»);

в) виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

г) стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

 

 6.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень ст.155 ЦКУ «Статутний капітал акціонерного товариства».

Станом на 31.12.2015 року чисті активи товариства дорівнюють 6623,0 тис.грн. Ця сума більша вартості статутного (20,0 тис.грн) капіталу  на  6603,0 тис. грн., що  задовольняє вимогам п.3 ст.155 ЦКУ «Статутний капітал акціонерного товариства.

 6.2. Відповідність між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.

Аудитором  була проведена перевірка  проекту річної регулярної інформації, що розкривається емітентом згідно вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням Національної  комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013р.  № 2826 ( зі змінами та доповненнями ) на предмет виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом, у відповідності з МСА 720 „Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність”.

В складі цієї інформації була проведена перевірка «Звіту про корпоративне управління» на відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства»,  а також перевірка особливої інформації щодо розкриття інформації щодо подій, що визначені в  статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

В результаті проведення аудиторських процедур нами було встановлено, що в ПрАТ «КОТС» в 2014 році відбувалися події, інформація про які розкрита в складі особливої інформації  згідно з вимогами статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок». Так, на Загальних зборах акціонерів від 27.04.2015р прийняте рішення про підтвердження повноважень та затверджено трудовий контракт Директора Товариства.

 

Аудитор не  отримав достатні та прийнятні аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена у зв’язку з інформацію, що розкривається емітентом  цінних паперів та подається до Комісії.

   6.3.  Виконання значних правочинів        Аудитор виконав процедури на відповідність законодавству у частині вимог Закону України «Про акціонерні товариства» до здійснення значних правочинів.

Нами також була отримана інформація щодо здійснення Товариством правочинів, які б потребували попереднього розгляду та затвердження загальними зборами акціонерів.

Товариство у 2015 році відповідно до ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. №514-VI (зі змінами) не мало договорів, які підпадають під визначення значних правочинів. (коли ринкова вартість майна чи послуг, що є предметом правочину, складає 10 чи більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності).

 

6.4. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього  аудиту  вимогам законодавства

Статутом Товариства передбачено наступні органи управління:

 • Загальні збори акціонерів Товариства,
 • Директор Товариства,
 • Ревізійна комісія (Ревізор  Товариства).

 

Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту.

Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активів, повноти i точності облікової документації та включає адмiнiстративний та бухгалтерській контроль та контроль служби внутрішнього аудиту і ревізійної комісії, що обирається Загальними зборами акціонерів Товариства.

Адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками Товариства таким чином, щоб жоден працiвник не мав змоги зосередити у своїх руках усi повноваження необхiднi для здійснення повної господарської операцiї.

Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює Ревізійна комісія, що обирається Загальними зборами акціонерів Товариства.

За результатами виконаних аудиторських процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту, відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства” аудитором зроблено висновок:

прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві в цілому відповідає вимогам Закону України “Про акціонерні товариства” та вимогам Статуту.

– “Інформація про стан корпоративного управління”, наведена у проекті річної регулярної інформації,  складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням Національної  комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013р.  № 2826 ( зі змінами та доповненнями ).

 

Інша допоміжна інформація:

   Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб’єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Аудитор отримав  розуміння зовнішніх чинників діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління,  спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.

        Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності ПрАТ «КОТС»  внаслідок шахрайства.

        Аудиторами не виявлено невідповідного використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності підприємства. Фінансовий стан ПрАТ «КОТС»  стійкий.

 

 

 

Аудитор – Директор Аудиторської  фірми                                                                     О.О. Вуколова

МПП  «Кронос»

Сертифікат аудитора  № 000642

від 25.01.1996 р, чинний до до 25.01.2020 року.

 

 

 Дата  аудиторського висновку:  22.04.2016 р.

 

Адреса аудитора

 

Місце знаходження: 01014, м. Київ, Печерський р-н, вул. Струтинського, 6.

Поштова адреса: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 30 оф. 404.

Телефон/факс: 531-97-44 (45, 46)

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2015 1 0
2 2014 1 0
3 2013 2 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): нi Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): нi Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): нi Ні
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить)
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть)
Інші (запишіть)
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть)

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть)
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Так Ні
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть):

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Так Ні
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть)
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть)

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) зовнiшнiй аудитор

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть)
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть):

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 22.04.2016 ; яким органом управління прийнятий:
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство “КОТС” за ЄДРПОУ 19031061
Територія за КОАТУУ 8038200000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 120
Вид економічної діяльності за КВЕД 43.21
Середня кількість працівників 30
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вул. Хрещатик, 19-А
Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 2 2 0
первісна вартість 1001 3 3 0
накопичена амортизація 1002 1 1 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 668 696 0
первісна вартість 1011 893 959 0
знос 1012 225 263 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030 0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 2 2 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 1100 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 672 1800 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 1924 1130 0
Виробничі запаси 1101 1563 767 0
Незавершене виробництво 1102 157 149 0
Готова продукція 1103 28 35 0
Товари 1104 176 179 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 3809 2487 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130 164 93 0
з бюджетом 1135 251 274 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 246 266 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1100 302 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 811 924 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 811 924 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
1181 0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 269 170 0
Усього за розділом II 1195 8328 5380 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 9000 7180 0
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 20 20 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 646 646 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 6983 5957 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 7649 6623 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 80 83 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 80 83 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 169 24 0
за розрахунками з бюджетом 1620 0 7 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0
за одержаними авансами 1635 1102 443 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 0
Усього за розділом IІІ 1695 1271 474 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 9000 7180 0
Примітки
Керівник Ковтуцький В.Є.
Головний бухгалтер Полiщук Т.В.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство “КОТС” за ЄДРПОУ 19031061
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 4294 4326
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 3682 ) ( 3211 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
прибуток
2090 612 1115
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 184 192
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 1794 ) ( 1080 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 77 ) ( 148 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
2190 0 79
 збиток 2195 ( 1075 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 49 206
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290 0 285
 збиток 2295 ( 1026 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 96
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350 0 189
 збиток 2355 ( 1026 ) ( 0 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -1026 189
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 2418 2649
Витрати на оплату праці 2505 1693 699
Відрахування на соціальні заходи 2510 296 273
Амортизація 2515 61 48
Інші операційні витрати 2520 631 443
Разом 2550 5099 4112

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 1000 1000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1000 1000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -1026 189
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -1026 -189
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0
Примітки
Керівник Ковтуцький В.Є.
Головний бухгалтер Полiщук Т.В.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство “КОТС” за ЄДРПОУ 19031061
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000 5819 3165
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 7 28
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 14 6
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 45 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 ( 3118 ) ( 3548 )
Праці 3105 ( 1423 ) ( 630 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 365 ) ( 299 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 634 ) ( 301 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116 ( 20 ) ( 33 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість 3117 ( 337 ) ( 178 )
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118 ( 277 ) ( 90 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 6 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 2 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 337 -1579
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 90
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 49 206
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 95 ) ( 92 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 300 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -346 204
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -9 -1375
Залишок коштів на початок року 3405 811 2068
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 122 118
Залишок коштів на кінець року 3415 924 811
Примітки
Керівник Ковтуцький В.Є.
Головний бухгалтер Полiщук Т.В.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство “КОТС” за ЄДРПОУ 19031061
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) за 12 місяців 2015 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0
Примітки
Керівник
Головний бухгалтер
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство “КОТС” за ЄДРПОУ 19031061
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.

Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 20 0 0 646 6983 0 0 7649
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 20 0 0 646 6983 0 0 7649
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -1026 0 0 -1026
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -1026 0 0 -1026

 Залишок на кінець року

 

4300 20 0 0 646 5957 0 0 6623

Приватне акціонерне товариство

«КОТС»

ПРИМІТКИ

до фінансової звітності за 2015 рік

 

«27»лютого 2016 року                                                                                     м. Київ

 

Приватне акціонерне товариство «КОТС» (скорочена назва – ПрАТ «КОТС») фактично знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, Печерський район, вул. Хрещатик, будинок 19-А.

Повне найменування юридичної особита скорочене у разі його наявності Приватне акціонерне товариство „КОТС”
Ідентифікаційний код юридичної особи 19031061
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Місцезнаходження юридичної особи 01001, м. Київ, Печерський район, вул. Хрещатик, будинок 19-А.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа Акціонерами Товариства є фізичні особи у кількості 2 акціонерів
Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування Статутний капітал Приватного акціонерного товариства „КОТС” сформований у відповідності до Установчих документів та законодавчих актів України.  Статутний капітал внесений у повному обсязі, складає – 20 000,00 грн. (Двадцять  тисяч гривень) і поділений на 1000 простих іменних акцій номінальною вартістю – 20,0 грн. за одну акцію.    Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій видане Державною комісією з цінних  паперів та фондового ринку за № 332/10/1/10 від 21..2010 року., форма існування акцій – бездокументарна
Види діяльності Виробництво комп»ятерів і периферійного устаткування
Прізвище, ім’я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи Директор Ковтуцький Вячеслав  Євгенійович (обмеження передбачені в статті 7 пункт 7.12, у тому числі : пп10 пункту 7.12 Статуту: укладання договорів на суму більше 2 млн.грн –є компетенцією зборів )
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” Первинна реєстрація:13.07.1992рОстанні зміни:05.02.2013 №10701070009013193 

 

Назва установчого документа Статут
Внесення змін до Статутуза попередні звітні періоди: Рішенням загальних зборів акціонерів від 05.02.2013 року (протокол №1 від 29.01.2013р.)  затверджено  Нову редакцію Статуту Товариства
Діюча редакція Статуту: Дата державної реєстрації діючої редакції Статуту 05.02.13 Рішенням загальних зборів акціонерів від 05.02.2013 року (протокол №1 від 29.01.2013р.).
Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік 26.20 – Виробництво комп»ятерів та периферійного устаткування43.21 – Електромонтажні роботи46.51 – Оптова торгівля комп»ютерами, периферійним устаткуванням, деталями до нього

95.11  – Ремонт комп»ятерів і периферійного устаткування

95.12 – Ремонт обладнання зв»язку

 

Інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою Телефон: (044) 238-56-50

 

Інформація про орган управління:

Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів.

Виконавчий орган – Директор.

Органи контролю – Ревізор Товариства.

Середня чисельність персоналу  протягом звітного 2015 року становить –  30 чоловіка.

Фінансова звітність   складена за період з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року в національній валюті України (тисячах гривень) і підписана керівником 27 лютого 2015 р.

Перерахунок показників річної фінансової звітності за 2015 рік згідно П(С)БО 22 “Вплив інфляції” не проводився.

Концептуальна основа складання фінансової звітності встановлена Національними Положеннями ( стандартами ) бухгалтерського обліку ( НП(С)БО ) відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

 

Про облікову політику товариства.

Застосовані принципи та методи бухгалтерського обліку ПрАТ «КОТС», визначені в наказі про облікову політику №1 від „01” січня 2012 року,  відповідають вимогам Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та інших П(С)БО, затверджених Міністерством фінансів України на виконання програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.1998 р. №1706, що діють станом на 31.12.15р., Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р. № 996-ХІV ( зі змінами та доповненнями ) та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку в Україні.

 

Облікова політика встановлена з використанням наступних принципів обліку:

 • обачність,
 • повне висвітлення,
 • автономність,
 • послідовність,
 • безперервність діяльності,
 • нарахування та відповідності доходів та витрат,
 • превалювання сутності над формою,
 • історичної(фактичної собівартості,
 • єдиного грошового вимірника,
 • періодичності.

Звітність складається наростаючим підсумком з початку звітного року, звітним періодом вважається календарний рік, проміжним звітним періодом-місяць, квартал.

Протягом звітного періоду облікова політика в Товаристві не змінювалася. Події після дату балансу, які могли б вплинути на фінансову звітність і підлягають розкриттю у відповідності до П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» у Товариства не відбувалося.

 

Організація бухгалтерського обліку ПрАТ:

 

Основні положення облікової політики Товариства:

Знос основних засобів нараховується згідно П(С)БО № 7 “Основні засоби” та у відповідності до облікової політики  із застосуванням прямолінійного методу за нормами корисного використання, передбачених ст.145.1.5 Податкового кодексу України в розрізі кожного окремого інвентарного об’єкта. Амортизація МНМА нараховується у розмірі 100% при передачі в експлуатацію.

 

Облік вартості запасів ведеться за цінами придбання. Балансова вартість запасів на кінець звітного періоду  відображена в фінансовій звітності  повністю, в розрізі  окремих класифікаційних груп .

При списанні запасів, у відповідності до облікової політики Товариства, застосовуються метод ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів.

Дебіторська заборгованість відображається в балансі по чистій реалізаційній вартості та відповідає вимогам Положення (стандарту) №10  “Дебіторська заборгованість”,  затвердженого  наказом Мінфіну України № 237 від  08.10.1999 року

Бухгалтерський облік та оцінка зобов’язань  здійснюється згідно П(С)БО 11 “Зобов’язання” та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р. №291.

Резерви та забезпечення не створюються

Податковий облік ведеться у відповідності з діючим законодавством України. Дані податкової звітності формуються згідно вимог Податкового кодексу України та базуються на даних бухгалтерського обліку.

 

1.Примітки до балансу ( звіту про фінансовий стан )

 

1.1.Основні засоби:

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про основні засоби та розкриття її у фінансовій звітності здійснювалося у відповідності до П(С)БО 7 “Основні засоби”.

Основними засобами (далі по тексту-ОЗ)визнані матеріальні активи, що утримуються з метою використання їх в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або  для здійснення адміністративних і соціально – культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше 1 року.

Розподіл між об’єктами основних засобів та інших необоротних активів здійснювався товариством виходячи із особливостей їх використання та п.5 П(С)БО №7.

Матеріальні активи строком використання більше одного року і вартістю менше 2500 грн. вважаються іншими необоротними матеріальними активами.

Основні засоби  відображені в балансі по первісній вартості. Первісну оцінку об’єктів основних засобів, що надходили, здійснювали по первісній вартості, згідно П(С)БО 7. Одиницею обліку основних засобів вважається об’єкт основних засобів. Створена експертна комісія, яка: визначає об’єкт основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, строк корисного використання та ліквідаційну вартість, норми нарахування амортизації, встановлює показники нормальної потужності, визначає єдині методологічні засади облікової політики необоротних активів, застосування методів оцінки основних засобів.

Амортизація об’єктів виробничих основних засобів нараховується прямолінійним методом у відповідності до п.п.1 п.26 П(С)БО 7 Основні засоби з використанням строків та методів ПКУ. Амортизація інших необоротних матеріальних активів нараховувалась прямолінійним методом, малоцінних необоротних матеріальних активів та бібліотечних фондів – 100% вартості в першому місяці використання.

Поточні ремонти основних засобів відображаються як витрати періоду і обліковуються на рахунках витрат в повному обсязі. Витрати, пов’язані з поліпшенням (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція, тощо) відносяться на збільшення первісної вартості основних засобів після введення в експлуатацію.

Надійшло ОЗ за рік на суму 122 тис. грн.

На початок року: : первісна вартість ОЗ  –  893 тис. грн.;

сума зносу ОЗ             –  225 тис. грн.;

залишкова вартість     – 668 тис. грн

Нараховано амортизації за рік:                  –  64 тис. грн.;

На кінець року: : первісна вартість ОЗ     – 959  тис. грн.;

сума зносу ОЗ               –  263 тис.грн.;

залишкова вартість        – 696 тис. грн

Вибуло  ОЗ в 2015 році: первісна вартість – 26 тис. грн.;

сума зносу           –  26  тис. грн.

Інші зміни первинної вартості ОЗ – немає

Зменшення корисності ОЗ у відповідності до  П(С)БО  28, в фінансовій звітності за 2015 рік не відображувалося в зв‘язку з тим, що станом на дату балансу (станом на  31.12.2015 р.) не встановлено ознак зменшення корисності активів згідно п.6 П(С)БО № 28.

В 2015 році Товариством не проводилася дооцiнка, уцінка основних засобів.

В Товаристві відсутні основні засоби оформлені у заставу. Основних засобів вилучених з експлуатації для продажу на кінець звітного періоду не має. Товариство не має основних засобів, що тимчасово не використовуються. Основні засоби за рахунок зовнішнього цільового фінансування не придбавалися, основних засобів, щодо яких існує обмеження права власності згідно чинного законодавства не має.

Одержаних за фінансовою орендою основних засобів немає; передані в оперативну оренду основні засоби – відсутні.
 

 

1.2.Нематеріальні активи:

Визнання, облік та класифікація нематеріальних активів здійснюється у відповідності до П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”. В облiку нематерiальнi активи вiдображенi за первісною вартістю, що включає фактичні витрати на їх придбання та встановлення.

Для кожного об’єкта нематеріальних активів термін експлуатації встановлюється під час надходження його на підприємство та визнання активом.

При придбанні, створенні нематеріального активу строк його корисного використання встановлюється експертною комісією (постійно діюча інвентаризаційна комісія, склад якої визначається в окремому наказі по підприємству) та затверджується наказом керівника.

Групування нематеріальних активів для цілей бухгалтерського та податкового обліку здійснювали за 6  (шістьма) групами.

Постійно діюча інвентаризаційна комісія в ході визначення строку експлуатації об’єктів нематеріальних активів згідно ПКУ.

Амортизація нараховується прямолінійним методом.

За 2015 рік придбання (створення) нематеріальних активів становить – 4 тис. грн.

На початок року:   первісна вартість НА –  3 тис. грн.;

сума зносу НА            –  1 тис. грн.;

залишкова вартість     –  2 тис. грн

Нараховано амортизації за рік:                   – 4 тис. грн.;

На кінець року: : первісна вартість НА    –   3 тис. грн.;

сума зносу НА               –   1 тис. грн.;

залишкова вартість        –   2 тис. грн.

За 2015 рік  вибуття нематеріальних активів – 4 тис.грн.

Інших змін за 2015 рік не було.

Переоцiнка нематерiальних активiв не проводилася. Нематерiальнi активи, щодо яких існує обмеження права власності, Товариство не має. В заставу не передавалися та за рахунок зовнiшнього цiльового фiнансування не придбавалися.

 

1.3.Незавершені капітальні інвестиції:

До складу капітальних  інвестицій відносили витрати на придбання або створення матеріальних та нематеріальних  активів та обліковували на рахунку 15. За дебетом рахунку відображати збільшення понесених витрат на придбання та створення матеріальних та нематеріальних необоротних активів, за кредитом – їх зменшення (введення в дію, прийняття в експлуатацію, придбаних або створених необоротних активів).

Аналітичний облік вели по об’єктах.

Залишок капітальних інвестицій на початок року складає 0 тис. грн.

Сума капітальних інвестицій в основні засоби за звітний рік – 95 тис. грн.,

придбання основних засобів – 92 тис. грн.

придбання (створення) нематеріальних активів – 3 тис. грн.

Залишок капітальних інвестицій на кінець року складає 0 тис. грн.,

Капітальних інвестицій в інвестиційну нерухомість, фінансових витрат, включених до капітальних інвестицій,  в 2015 р. не було.

 

      1.4.Довгострокова дебіторська заборгованість:

Станом на 01.01.2015 року  та на 31.12.2015 року довгострокова дебіторська заборгованість складає -1100тис. грн. Субрахунок 377.5 «Розрахунки з працівниками по позикам» – 1100тис. грн.

 

              1.5.Запаси:

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси та розкриття її у фінансовій звітності визначалось у відповідності до П(С)БО 9 “Запаси”.

Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.

Придбані запаси на баланс підприємства зараховувались за первісною вартістю, виготовлені власними силами відображались в балансі згідно виробничої собівартості. Не включались до первісної вартості, а належали до витрат періоду – понаднормативні втрати та нестачі запасів, проценти за користування позиками, витрати на збут, інші витрати, не пов’язані з придбанням запасів.

Одиницею обліку запасів вважається найменування запасів (артикул).

Первісна вартість запасів, придбаних за плату, визначалася по собівартості запасів, яка складається із: закупівельної вартості,  сплаченої постачальникам; транспортно-заготівельних та інших витрат, згідно п.9 П(С)БО 9 “Запаси”.

У разі вибуття запасів застосовуються метод ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів

Облік запасів здійснювався на рахунках  №20,№22,№26,№28.

Предмети строком використання менше одного року, що супроводжують виробничий процес протягом звітного періоду, обліковуються на рахунку 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”.

Аналітичний облік МШП ведеться за видами предметів по однорідним групам.

Запаси на початок звітного періоду складають 1924тис. грн., на кінець звітного періоду – 1130тис.грн..

В 2015  році  переоцінка виробничих запасів не проводилася.

Запасів, переданих на переробку, на комісію та в заставу, запасів за чистою вартістю  реалізації, немає. Активів  на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) немає

 

1.6.Дебіторська заборгованість:

Дебіторську заборгованість визнавали активом, якщо існувала ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод і можна було достовірно визначити її суму. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку  інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття в фінансовій звітності здійснювалося у відповідності до  П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість».

Дебіторську заборгованість за послуги (роботи, продукцію, товари) відображали в балансі за чистою реалізаційною вартістю після вирахування резерву сумнівних боргів.

Нараховування резерву сумнівних боргів в Товаристві проводилося за методом абсолютної суми сумнівної заборгованості. Станом на 31.12.2013 року резерв сумнівних боргів не нараховувався

Станом на 01.01.2015 року дебіторська заборгованість становить :

 • дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги – 3089тис. грн.
 • за виданими авансами – 164 тис.грн.
 • з бюджетом – 251 тис.грн.
 • інша поточна дебіторська заборгованість (субрахунок 3775) – 1100тис. грн.

Станом на 31.12.2015 року дебіторська заборгованість становить :

 • дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги – 2487тис. грн.
 • за виданими авансами – 93тис.грн.
 • з бюджетом – 274тис.грн.
 • інша поточна дебіторська заборгованість – 302тис. грн.

За термінами непогашення дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги та  іншої дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду становить менше, ніж 12 місяців.

Прострочена дебіторська заборгованість за якою минув строк позовної давності станом на 31.12.2015 року в Товаристві відсутня. Безнадійна заборгованість у 2015 році не списувалась.

До іншої дебіторської заборгованості віднесені наступні суми:

Субрахунок №3775- розрахунки з працівниками по позиках –1100,0 тис.грн

 

1.7.Грошові кошти та їх еквіваленти:

Грошовими коштами і їх еквівалентами в фінансовій  звітності згідно П(С)БО 4 вважали грошові кошти на розрахунковому рахунку, в касі підприємства та в дорозі. На кінець 2015 року грошові кошти складали 924тис. грн. З них : на рахунку в банку –924тис. грн., в касі – 0 тис. грн.

Обмежень у використанні грошових коштів станом на 31.12.2015 року немає.

 

1.8.Витрати майбутніх періодів:

Витрати майбутніх перiодiв станом на 31.12.2015 року відсутні

 

1.9.Власний капітал:

Власний капітал в сумі 6623тис. грн., на кінець 2015 року складається: із статутного капіталу – 20 тис. грн.,  резервного капіталу – 646 тис. грн.  та нерозподіленого прибутку на 31.12.2015 р. – 5957тис. грн.

 

1.10.Забезпечення майбутніх витрат і платежів

Забезпечення майбутніх витрат і платежів  станом на 31.12.2015 р. відсутні

 

1.11.Довгострокові зобов’язання:

Довгострокові кредити банків станом на 31.12.2015 року – в товаристві відсутні.

 

1.12.Поточні зобов’язання:

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов’язання та її розкриття в фінансовій звітності визначалось  у відповідності до вимог П(С)БО 11 «Зобов’язання».

Поточні   зобов’язання, за якими не нараховуються відсотки, відображаються в обліку та звітності за сумою погашення.

Зобов’язання, відображені в розділі ІІІ балансу станом на 31.12.2015 р. по сумі погашення, є поточними (зі строком погашення до 1 року).

До поточних зобов’язань віднесені:

 • кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги) – 24тис. грн.;
 • поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів – 443тис.грн.

 

Непередбачених зобов’язань по Товариству в 2015 році немає.

 

Згідно п.6 П(С)БО 26 нарахована сума виплати працівникам за роботу, виконану ними протягом звітного періоду, визнається поточним  зобов’язанням.

 

В звітному періоді угоди по фінансовій оренді та невідмовні орендні угоди на операційну оренду не укладалися   (П(С)БО 14 ).

При складанні річної фінансової звітності Товариство не застосовувало вимоги П(С)БО 17 „Податок на прибуток”

Сума витрат (доходу) з податку на прибуток, пов’язаних з прибутком ( збитком) від діяльності, що припинена (П(С)БО 27) не розраховується в зв’язку із відсутністю таких операцій.

Інформація згідно П(С)БО 29 „Фінансова звітність за сегментами” не подавалася в зв’язку із відсутністю сегментів.

Операції, що підлягають розкриттю в Примітках до фінансової звітності у відповідності до П(С)БО  18, 19, 20, 21, 30, 31, 32, 33, 34 Товариство  в звітному періоді не здійснювало.

 

2.Примітки до Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)

2.1.Доходи:

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи та розкриття її в фінансовій звітності визначалось  у відповідності до вимог П(С)БО 15 “Дохід”.

Доходи визнавалися в момент надходження активів або погашення зобов’язань, що спричиняло зростання власного капіталу при умові, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Доходи  включали в склад звіту про фінансові результати на підставі принципів нарахування і відповідності та відображували в бухгалтерському обліку і фінансових звітах тих періодів, до яких вони відносяться, у відповідності до П(С)БО 15.

Визнання та відображення в обліку доходів здійснювати по завершенні операцій.

Дохід, пов’язаний з наданням послуг, визнається виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції. Оцінка ступеня завершеності операції з надання робіт-послуг проводиться вивченням виконаної роботи , при цьому в бухгалтерському обліку доходи відображати у звітному періоді підписання акта наданих послуг (виконаних робіт).

Проценти визнавались у тому звітному періоді, до якого вони належать, виходячи з бази нарахування та строку користування відповідними активами.

Надзвичайних доходів по Товариству в 2015 році не було; бартерних операцій, в т.ч. з пов’язаними сторонами  згідно П(С)БО  23,  не було.

За 2015 рік товариством отримано чистий дохід – виручку  від реалізації на суму 4294тис. грн.

Інші операційні доходи дорівнюють 184 тис.грн. та класифікуються наступним чином:

 • Операційна оренда – 184тис.грн.

Інші доходи в сумі 49тис.грн. – це відсотки отримані.

2.2.Витрати:

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати та розкриття в фінансові звітності визначалось  у відповідності до вимог П(С)БО 16 “Витрати”.

Витратами визнавались витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу,для отримання  якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображались у складу витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені: адміністративні витрати, та інші витрати операційної діяльності.

Бухгалтерський облік витрат вівся з використанням рахунків класу 9 “Витрати діяльності”.

Адміністративні витрати  за 12 місяців 2015 року становлять: 1794тис. грн.

Інші операційні витрати за звітний період становлять: 77тис. грн.

Всього операційні витрати склали  5099тис. грн. і також поділені за елементами:

 • Матеріальні затрати – 2418тис. грн.;
 • Витрати на оплату праці – 1693тис. грн.;
 • Відрахування на соціальні заходи – 296тис. грн.;
 • Амортизація – 61тис. грн.;
 • Інші – 631тис. грн.

Витрати безпосередньо в складі власного капіталу не відображувалися.

Збиток від звичайної діяльності до оподаткування за 2015 рік було отримано на суму 1026тис. грн.  Податок на прибуток від звичайної діяльності за 12 місяців звітного року становив 0тис. грн.

В результаті фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КОТС» у звітному фінансовому 2015 році було отримано збиток 1026тис.грн.

 

3.Примітки до Звіту про рух грошових коштів ( за прямим методом )

Грошовими коштами і їх еквівалентами в фінансовій  звітності згідно П(С)БО 4 вважали грошові кошти на розрахунковому рахунку, в касі підприємства та в дорозі. На початок 2013 року грошові кошти складали 853,0 тис. грн. Обмежень у використанні грошових коштів не було.

Звiт про рух грошових коштiв сформовано з використанням прямого методу, на пiдставi даних звiту про фiнансовий стан (Баланс), звiту про фiнансові результати та додаткової iнформацiї. Прямий метод використаний для формування руху грошових коштів від операційної дiяльностi, а також руху грошових коштiв внаслiдок здiйснення фiнансової та iнвестицiйної дiяльностi вiдображений за напрямками надходження чи використання коштiв. Порядок складання звiту з використанням прямого методу, не передбачає коригування прибутку вiд звичайної дiяльностi на змiни залишкiв запасiв, операцiйної дебiторської i кредиторської заборгованостi, витрат майбутнiх перiодiв, а також на суму нарахованої амортизацiї, нереалiзованих прибуткiв чи збиткiв вiд неоперацiйної дiяльностi, усiх iнших статей, для яких грошовий потiк є результатом iнвестицiйної чи фiнансової дiяльностi.

Залишок грошових коштів по Товариству становить:

 • станом на 01.01.2015 року – 811тис. грн.;
 • станом на 31.12.2015 року – 924тис. грн.

Чистий рух коштів за звітний 2015 рік склав: -9 тис. грн., а саме:

 • від операційної діяльності: +337тис. грн.;
 • від інвестиційної діяльності: -346 тис. грн.;
 • від фінансової діяльності: 0 тис. грн.

Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності по Товариству за 2015 рік визначався за сумою надходжень від операційної діяльності та сумою витрачання на операційну діяльність грошових коштів за даними записів їх руху на рахунках бухгалтерського обліку:

 • надходження грошових коштів – 5885тис. грн.;
 • витрачання грошових коштів – 5482тис. грн.

По рядку 3190 «Інші витрачання» в сумі 2тис.грн. відображено переважно виплати підзвітним особам.

Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності по Товариству за 2015 рік визначався на основі аналізу змін по необоротним активам та авансам наданим в бухгалтерському обліку:

 • надходження грошових коштів – 39 тис. грн.;
 • витрачання грошових коштів – 395 тис. грн.

 

Грошові кошти станом на 31.12.201 року:

 • в касі – відсутні;
 • на поточних рахунках – 924тис. грн.;
 • грошові кошти в дорозі – відсутні.

Протягом звітного року на поточні рахунки підприємства надходили кошти переважно у вигляді виручки від реалізації

 

4.Примітки до Звіту про власний капітал.

Власний капітал Товариства – частина активів, яка залишається після вирахування зобов’язань.

Власний капітал товариства становить:

 • на початок звітного періоду: 7649тис. грн.
 • на початок звітного періоду (скоригований): 7649тис. грн.;
 • на кінець звітного періоду: 6623тис. грн.

 

За звітний період власний капітал товариства зменшився на 1026тис. грн., за рахунок збиткової діяльності товариства за 2015 рік.

Нерозподілений прибуток складає:

 • станом на 01.01.2015 року: -6983 тис. грн. (прибуток отриманий за попередні звітні періоди);
 • станом на 31.12.2015 року: -5957тис. грн. (збиток звітного 2015 року: 1026тис. грн.)

Статутний капітал товариства складає 20000,00 грн. (Двадцять тисяч гривень нуль копійок). Статутний капітал Товариства протягом 2015 року не змінювався.

Сформований статутний капітал товариства сплачений повністю та своєчасно грошовими коштами. Аналітичний облік статутного капіталу ведеться по балансовому рахунку 40 „Статутний капітал”.

На протязі звітного 2015 року зміни у складі часток власників товариства у статутному капіталі не відбувалися:

 

 № п/п Учасники-власники станом на 01 січня 2015 року Частка в статутному капіталі, %
1.
Фізичні особи в кількості- 2 осіб
100,0
Всього:
100,0

 

№ п/п Учасники-власники станом на 31 грудня 2015 року Частка в статутному капіталі, %
1.
Фізичні особи в кількості- 2 осіб
100,0
Всього:
100,0

 

 

Станом на 31 грудня 2015 року будь-які привілеї або обмеження щодо вище вказаної частки у статутному капіталі товариства – не існує.

Вилучення капіталу не було.

Обмеження по розподілу дивідендів  та поверненню капіталу не було. Розмір статутного капіталу ПрАТ «КОТС» після закінчення 2015 фінансового року в повній мірі забезпечений чистими активами підприємства, що  відповідає вимогам Цивільного кодексу України (зі змінами та доповненнями).

За період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року фактичні витрати товариства на викуп акцій, для їх наступного перепродажу чи анулювання та заборгованість засновників-учасників за внесками до статутного капіталу (рядок 1425 балансу та рядок 1430 балансу) – відсутні.

 

П(С)БО 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін:

ІНФОРМАЦІЯ

про власників та пов’язаних осіб ПрАТ „КОТС” за 2015 рік

 

Інформація про власників та керівника:

Власники – фізичні особи в кількості 2 осіб.

Директор: Ковтуцький Є.В.

 

Інформація про юридичних осіб, в яких власники – юридичні особи беруть участь: немає власників юридичних осіб.

 

Інформація про осіб, які володіють більше ніж 10 % статутного капіталу Товариства:

Коц Тетяна Степанівна володіє більш ніж 10% статутного капіталу.

Інформація про юридичних осіб, у яких бере участь –немає.

 

 

           Директор Ковтуцький В.Є.
                       (підпис)
          Головний бухгалтер     Поліщук Т.В.
                       (підпис)                (П. І. Б.)

                                 М. П.         

 

Comments are closed