Розкриття даних за 2014 рік

Розкриття даних за 2014 рік.

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор Ковтуцький В.Є.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.04.2015
(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
19031061
4. Місцезнаходження
Київська, Печерський р-н, 01001, мiсто Київ, вулиця Хрещатик, будинок 19-А
5. Міжміський код, телефон та факс
044-238-56-50 044-238-56-56
6. Електронна поштова адреса
Kots.kiev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.kots.kiev.ua в мережі Інтернет
  (адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
33. Примітки

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
Серiя А 01 №769676
3. Дата проведення державної реєстрації
13.07.1992
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
20000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
35
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
43.21 Електромонтажнi роботи
46.51 Оптова торгiвля комп”ютерами, периф. устаткув. i програмним забезпеченням
46.52 Оптова торгiвля електронним i телекомунiк. устаткуванням, деталями до нього
10. Органи управління підприємства
Органами управлiння товариства є: загальнi збори акцiонерiв Товариства; Директор; Ревiзiйна комiсiя Товариства. До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить: 1) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства; 2) внесення змiн до статуту Товариства; 3) прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй; 4) прийняття рiшення про змiну типу Товариства; 5) прийняття рiшення про розмiщення акцiй; 6) прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства; 7) прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу Товариства; 8) прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй; 9) затвердження положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора), а також внесення змiн до них, у випадку необхiдностi затвердження таких положень; 10) прийняття рiшення про вчинення значного правочину у випадках, передбачених Статутом та затвердження укладання договорiв сума яких перевищує 2 000 000,00 (два мiльйони) гривень у випадку, якщо договори на такi суми не вiдносяться до значних правочинiв; 11) затвердження рiчного звiту Товариства; 12) розподiл прибутку i збиткiв Товариства; 13) прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй; 14) прийняття рiшення про форму iснування акцiй; 15) затвердження розмiру рiчних дивiдендiв; 16) прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв; 17) обрання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора), прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень; 18) затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора); 19) прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу; 20) прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора, звiту Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора), звiтiв iнших органiв, створених за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв; 21) затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства; 22) обрання комiсiї з припинення Товариства 23) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 24) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 25) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 26) затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених законом; 27) обрання та вiдкликання (звiльнення) Директора; 28) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з Директором та членами iнших органiв Товариства, створених за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 29) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 30) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 31) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; 32) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 33) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 34) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 35) прийняття рiшення про обрання оцiнювача (залучення суб?єкта оцiночної дiяльностi) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 36) прийняття рiшення про обрання депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 37) надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до закону; 38) прийняття рiшення щодо надання згоди на укладання будь якого правочину (в тому числi угоди, договору, контракту) з будь-якою особою, строк чинностi якого перевищує 3 (три) роки. Рiшення про надання або ненадання попередньої згоди на здiйснення зазначених вище правочинiв (в тому числi укладання угод, договорiв, контрактiв), повинно бути прийнято протягом 15 (п?ятнадцяти) робочих днiв з моменту отримання вiдповiдного повiдомлення вiд Директора. Угоди (договори) строк дiї яких перевищує 3 (три) роки, затвердженi Загальними зборами вже пiсля їх укладення, вважаються дiйсними. 39) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз Статутом та/або законодавством України. ДИРЕКТОР є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що належать до компетенцiї Загальних Зборiв та Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора). Загальнi збори можуть винести рiшення про передачу частини належних їм повноважень Директоровi. Права та обов’язки членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) визначаються законодавством, Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором).
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ “УКРСОЦБАНК”
2) МФО банку
300023
3) поточний рахунок
26000000021138
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ “УКРСОЦБАНК”
5) МФО банку
300023
6) поточний рахунок
26002010406677

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Лiцензiя-Господарська дiяльнiсть у будiвництвi, повязана iз створенням обєктiв архiтектури серiя АГ № 577584 24.05.2011 мiнiстерство регiонального розвитку та будiвництва 24.05.2016
Опис Рiшення про продовження лiцензiї приймається по закiнченню строку дiї лiцензiї
Дозвiл-Господарська дiяльнiсть у будiвництвi, повязана iз створенням обєктiв архiтектури № 534.11.32-30.02.2 15.04.2011 Терит. упр.держ.комiт. України з промисл.безпеки, ох.працi та гiрнич.нагл. по Київ.обл та м.Києву 01.07.2015
Опис Рiшення про продовження дiї дозволуї приймається по закiнченню строку дiї дозволу

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім”я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Коц Тетяна Степанiвна 95
Соколова Свiтлана Миколаївна 5
Усього 95

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Директор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ковтуцький Вячеслав Євгенiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ “КОТС” заступник директора з виробництва
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
31.01.2013
9) Опис
Повноваження та обов”язки посадової особи визначенi трудовим договором. Виплачується заробiтна плата в грошовiй формi згiдно договору. Судимостi посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) – 2. Попереднi посади- ПрАТ “КОТС” заступник директора з виробництва. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших. пiдприємствах. Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Полiщук Тетяна Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1981
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ “КОТС” бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.02.2011
9) Опис
Повноваження та обов”язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Виплачується заробiтна плата в грошовiй формi, по окладу згiдно з штатним розписом. Судимостi посадова особа не має. Стаж керiвної роботи (рокiв)-4. Попереднi посади- ПрАТ “КОТС”- бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких пiдприємствах. Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Заступник директора з розвитку пiдприємства Коц Тетяна Степанiвна 950 95 950 0 0 0
Усього 950 95 950 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Коц Тетяна Степанiвна 950 95 950 0 0 0
Усього 950 95 950 0 0 0

* Зазначається: “Фізична особа”, якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім’я, по батькові.
** Не обов’язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 22.04.2014
Кворум зборів** 60
Опис Порядок денний:
1. Про встановлення кiлькiсного складу i обрання Лiчильної комiсiї, визначення способу голосування та порядку пiдрахунку голосiв на загальних зборах.
2. Про пiдтвердження повноважень Директора Товариства та затвердження трудового контракту з Директором Товариства.
3. Затвердження рiчного фiнансового звiту Товариства.
4. Розгляд питання щодо розподiлу прибутку i збиткiв Товариства.
5. Прийняття рiшення про припинення повноважень Лiчильної комiсiї.

 

9. Інформація про дивіденди

  За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0 0 0 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис За рiшеннях акцiонерiв загальних зборiв – дивiденти не нараховуються та не виплачуються. Прибуток Товариства направлено на фiнансування поточних iнвестицiйних проектiв Товариства.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство “Нацiональний депозитарiй України”
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна Київська Шевченкiвський р-н м. Київ вулиця Б.Грiнченка,3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АВ №189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон 044-279-60-51
Факс 044-279-13-22
Вид діяльності професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть, а спма депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнни х паперiв
Опис У зв”язку iз прийняттям рiшення про змiну форми iснування акцiй як бездокументарної, укладений договiр з ПАТ “Нацiональний депозитарiй України” №Е-1423 вiд 14.09.2010р. про обслуговування емiсiї цiнних паперiв емiтента.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Фiнансова компанiя “Сократ”
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 32109383
Місцезнаходження 04070 Україна Київська Подiльський р-н м. Київ вул. Почайнинська, 70, оф.65
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АД 075763
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.07.2012
Міжміський код та телефон 044-207-01-00
Факс 044-207-01-00
Вид діяльності Основними напрямами дiяльностi групи “Сократ” є iнвестицiйнi банкинг, торгiвля i управлiння цiнними паперами, зберiгання цiнних паперiв.
Опис У зв”язку iз прийняттям рiшення про змiну форми iснування акцiй як бездокументарної, укладений договiр з ТОВ “ФКСократ” №Е-04 вiд 02.08.2010р. про зберiгання цiнних паперiв Емiтента на рахунках власникiв

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21.08.2010 332/10/1/10 ДКЦПФР(терит. управл) UA4000086334 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 20.00 1000 20000 100
Опис Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: д/н Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: д/н Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: д/н Мета додаткової емiсiї: д/н

XI. Опис бізнесу

Подiї вiдсутнi
Товариство не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв
д/н
Амортизацiя основних засобiв (крiм iнших необоротних матерiальних активiв) нараховується iз застосуванням такого методу:
прямолiнiйного, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобiв;
Пiдприємство також застосовує норми i методи нарахування амортизацiї основних засобiв, передбаченi податковим законодавством.
Амортизацiя МШП та малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв нараховується у першому мiсяцi використання об’єкта в розмiрi 100вiдсоткiв його вартостi, яка амортизується. Однаково в бухгалтерському та податковому облiку.
Метод нарахування амортизацiї нематерiальних активi в бухгалтерському та податковому облiку прийнятий ?Лiнiйний та строк користного використання -12 мiсяцiв з моменту введення в експлуатацiю.
При вiдпуску запасiв у виробництво, продаж та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за методом :
iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв;

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 162 183 0 0 162 183
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 33 36 0 0 33 36
транспортні засоби 79 93 0 0 79 93
інші 50 54 0 0 50 54
2. Невиробничого призначення: 485 485 0 0 485 485
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 485 485 0 0 485 485
Усього 647 668 0 0 647 668
Опис

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 7649 7460
Статутний капітал (тис. грн.) 20 20
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 20 20
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст.155 ЦКУ „Статутний капiтал акцiонерного товариства”.
Висновок Чистi активи розраховуються як рiзниця мiж сумою необоротних активiв, оборотних активiв, витрат майбутнiх перiодiв та сумою довгострокових зобов’язань, короткострокових зобов’язань, забезпечень наступних виплат та платежiв, доходiв майбутнiх перiодiв:
На початок 2014року (650+7700) — (0+890 ) = 7460 тис. грн.
На кiнець 2014 року (672+8328) — (80+1271) = 7649 тис. грн.
Станом на 31.12.2014 року чистi активи товариства вище вартостi статутного та резервного капiталу на 7629 тис. грн.,що вiдповiдає вимогам п.3 ст.155 ЦКУ „Статутний капiтал акцiонерного товариства”:

3. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов’язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання X 1271 X X
Усього зобов’язань X 1271 X X
Опис:

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) МПП АФ “Кронос”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) 21444899
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01014, м.Київ, Печерський р-н, вул. Струтинського,6
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 1478 26.01.2011
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2014
Думка аудитора***

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 26.06.2008
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКА ФIРМА “Кронос”
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму «Кронос»:
Назва пiдприємства : Мале приватне пiдприємство Аудиторська фiрма “Кронос”
Iндивiдуальний код: 21444899
Назва фiлiї : Київська фiлiя малого приватного пiдприємства аудиторська фiрма «Кронос»
Iндивiдуальний код фiлiї: 25665835
Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi за № 1478 вiд 26 сiчня 2001 року , видане згiдно рiшення № 98 Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 р , дiя якого подовжена до 23 грудня 2015року.
Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi аудиторської фiрми встановленим стандартам для проведення обовязкового аудиту №0512 , виданого на пiдставi рiшення Аудиторської палати України (надалi – АПУ) вiд 24.12.2014р. № 304/4
Мiсце знаходження: 01014, м. Київ, Печерський р-н, вул. Струтинського, 6.
Поштова адреса: 03022, м. Київ, вул. Василькiвська, 30 оф. 404.
Телефон/факс: 531-97-44 (45, 46)
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «КОТС» станом на 31 грудня 2014 року та за перiод з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року.
1.Адресат: Акцiонерам (власникам цiнних паперiв), керiвництву Приватного акцiонерного товариства «КОТС».Звiт щодо фiнансових звiтiв
2.Вступний параграф
Основнi вiдомостi про емiтента:
Повне найменування Приватне акцiонерне товариство «КОТС»
Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України: 19031061
Мiсцезнаходження: 01001, м.Київ, Печерський район, вул.Хрещатик, буд.19-А
Дата державної реєстрацiї 13.07.1992р
Ми, у вiдповiдностi до договору про проведення аудиту вiд 03.03.2015р за №10/О/2015, провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «КОТС» (надалi – ПрАТ «КОТС»), яка складена вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року. Фiнансовi звiти, складенi на бланках по формам, затвердженим Мiнiстерством фiнансiв України:
– Баланс ( Звiт про фiнансовий стан ) на 31.12.2014р. ( Форма №1 );
– Звiт про фiнансовi результати ( Звiт про сукупний дохiд ) за 2014 рiк ( Форма №2 );
– Звiт про рух грошових коштiв за 2014 рiк ( за прямим методом ) ( Форма №3 );
– Звiт про змiни у власному капiталi за 2014 рiк ( Форма №4 ),
– Примiтки до фiнансової звiтностi, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснення до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчується 31 грудня 2014 р.
Фiнансовi звiти було складено управлiнським персоналом iз використанням основи бухгалтерського облiку, встановленої Законом України „Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” № 996-ХIV вiд 16.07.1999р.(iз змiнами) та Нацiональними Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку України ( НП(С)БО ). Аудитором визначена прийнятнiсть концептуальної основи фiнансової звiтностi, яка застосована при її складаннi., а саме Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку.
Товариство з урахуванням особливостей своєї дiяльностi на пiдставi вимог НП(С)БО визначило облiкову полiтику. Облiкова полiтика затверджена Наказом «Про облiкову полiтику» №1 вiд 01.01.2014 року. Впродовж 2014 року змiни в облiкову полiтику не вносились. Важливими аспектами облiкової полiтики є такi її положення:
• Знос основних засобiв нараховується згiдно П(С)БО № 7 “Основнi засоби” та у вiдповiдностi до облiкової полiтики iз застосуванням прямолiнiйного методу за нормами корисного використання, в розрiзi кожного окремого iнвентарного об’єкта. Амортизацiя МНМА нараховується у розмiрi 100% при передачi в експлуатацiю
• Облiк вартостi запасiв ведеться за фактичною собiвартiстю..При списаннi запасiв, у вiдповiдностi до облiкової полiтики Товариства, застосовуються метод ФIФО.
• Дебiторська заборгованiсть вiдображається в балансi по чистiй реалiзацiйнiй вартостi та вiдповiдає вимогам Положення (стандарту) №10 “Дебiторська заборгованiсть”, затвердженого наказом Мiнфiну України № 237 вiд 08.10.1999 року
• Бухгалтерський облiк та оцiнка зобов’язань здiйснюється згiдно П(С)БО 11 “Зобов’язання” та Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженої наказом Мiнфiну України вiд 30.11.1999 р. №291.
• Резерви сумнiвних боргiв нараховується методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi.
Облiкова полiтика забезпечує можливiсть надання користувачам фiнансової звiтностi правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий та майновий стан пiдприємства, доходи, витрати та фiнансовi результати пiдприємства.
Аудитором проаналiзовано правильнiсть визнання, методи оцiнки та класифiкацiю активiв та зобов’язань у бухгалтерському облiку товариства. Аудитор визнає в цiлому правильнiсть класифiкацiї i оцiнки активiв та зобов’язань в бухгалтерському облiку за винятком деяких несуттєвих невiдповiдностей.
Крiм фiнансової звiтностi перевiрцi пiдлягали засновницькi та реєстрацiйнi документи, наказ про облiкову полiтику та iншi внутрiшнi документи товариства.

3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.

4. Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» (в редакцiї Закону України вiд 14.09.2006р. №140-V) та Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, видання 2013р., прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України №304/1 вiд 24.12.2014р.. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
5. Висловлення думки.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПрАТ «КОТС» станом на 31 грудня 2014р., його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до концептуальної основи фiнансової звiтностi в Українi, встановленої Законом України „Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” № 996-ХIV вiд 16.07.1999р. i Нацiональними Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку України ( П(С)БО ).

6. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
Перевiрена аудитором фiнансова звiтнiсть є частиною рiчної регулярної iнформацiї, що розкривається емiтентом згiдно вимог «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затвердженого Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826 ( зi змiнами та доповненнями ).
Емiтентом в складi цiєї iнформацiї розкривається iнформацiя згiдно вимог Закону України «Про акцiонернi товариства», а також у складi особливої iнформацiї розкривається iнформацiя щодо подiй, що визначенi в статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок».
У вiдповiдностi з МСА 720 „Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть”, пiд час виконання завдання з аудиту, аудитор здiйснює аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з вищевказаними законодавчими та нормативними актами, i за наслiдками цих процедур в роздiлi аудиторського звiту «Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв», аудитор висловлює думку щодо:
а) вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства, а саме частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України;
б) наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть»);
в) виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»;
г) стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства».
6.1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст.155 ЦКУ «Статутний капiтал акцiонерного товариства».
Станом на 31.12.2014 року чистi активи товариства дорiвнюють 7649,0 тис.грн. Ця сума бiльша вартостi статутного (20,0 тис.грн), капiталу на 7629,0 тис. грн., що задовольняє вимогам п.3 ст.155 ЦКУ «Статутний капiтал акцiонерного товариства.
6.2. Вiдповiднiсть мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
Аудитором була проведена перевiрка проекту рiчної регулярної iнформацiї, що розкривається емiтентом згiдно вимог «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затвердженого Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826 ( зi змiнами та доповненнями ) на предмет виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом, у вiдповiдностi з МСА 720 „Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть”.
В складi цiєї iнформацiї була проведена перевiрка «Звiту про корпоративне управлiння» на вiдповiднiсть вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства», а також перевiрка особливої iнформацiї щодо розкриття iнформацiї щодо подiй, що визначенi в статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок».
В результатi проведення аудиторських процедур нами було встановлено, що в ПрАТ «КОТС» в 2014 роцi не вiдбувалися подiї, iнформацiя про якi повинна бути розкрита в складi особливої iнформацiї згiдно з вимогами статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок».
Аудитор не отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв’язку з iнформацiю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї.
6.3. Виконання значних правочинiв
Аудитор виконав процедури на вiдповiднiсть законодавству у частинi вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» до здiйснення значних правочинiв.
Нами також була отримана iнформацiя щодо здiйснення Товариством правочинiв, якi б потребували попереднього розгляду та затвердження загальними зборами акцiонерiв.
Товариство у 2014 роцi вiдповiдно до ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. №514-VI (зi змiнами) не мало договорiв, якi пiдпадають пiд визначення значних правочинiв. (коли ринкова вартiсть майна чи послуг, що є предметом правочину, складає 10 чи бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi).
6.4. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства
Статутом Товариства передбачено наступнi органи управлiння:
• Загальнi збори акцiонерiв Товариства,
• Директор Товариства,
• Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор Товариства).

Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту.
Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерськiй контроль та контроль служби внутрiшнього аудиту i ревiзiйної комiсiї, що обирається Загальними зборами акцiонерiв Товариства.
Адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками Товариства таким чином, щоб жоден працiвник не мав змоги зосередити у своїх руках усi повноваження необхiднi для здiйснення повної господарської операцiї.
Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснює Ревiзiйна комiсiя, що обирається Загальними зборами акцiонерiв Товариства.
За результатами виконаних аудиторських процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту, вiдповiдно до Закону України “Про акцiонернi товариства” аудитором зроблено висновок:
– прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України “Про акцiонернi товариства” та вимогам Статуту.
– “Iнформацiя про стан корпоративного управлiння”, наведена у проектi рiчної регулярної iнформацiї, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затвердженого Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826 ( зi змiнами та доповненнями ).
Iнша допомiжна iнформацiя:

Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi». Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi ПрАТ «КОТС» внаслiдок шахрайства.
Аудиторами не виявлено невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi пiдприємства. Фiнансовий стан ПрАТ «КОТС» стiйкий.

Аудитор
Сертифiкат аудитора № 006183
вiд 19.01.2007р, чинний до до 19.01.2017 року . I.Б. Петришина

Директор Аудиторської фiрми О.О. Вуколова
МПП «Кронос»
Сертифiкат аудитора № 000642
вiд 25.01.1996 р, чинний до до 25.01.2020 року.

Дата аудиторського висновку: 16.04.2015 р.
Адреса аудитора
Мiсце знаходження: 01014, м. Київ, Печерський р-н, вул. Струтинського, 6.
Поштова адреса: 03022, м. Київ, вул. Василькiвська, 30 оф. 404.
Телефон/факс: 531-97-44 (45, 46)

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2014 1 0
2 2013 2 1
3 2012 0 0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

  Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

  Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

  Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

  Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): позачергових зборiв не скликали Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

  (осіб)
Кількість членів наглядової ради 0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб 0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

  Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) д/н
Інші (запишіть) д/н

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Так Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

  Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

  Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Так Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

  Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

  Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/н

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

  Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) зовнiшнiй аудитор

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

  Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

  Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/н

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/н
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство за ЄДРПОУ 19031061
Територія за КОАТУУ 8038200000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 120
Вид економічної діяльності за КВЕД 43.21
Середня кількість працівників 35
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вул. Хрещатик, буд.19-А, м. Київ, 01001
Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 1 2 0
первісна вартість 1001 6 3 0
накопичена амортизація 1002 5 1 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 647 668 0
первісна вартість 1011 851 893 0
знос 1012 204 225 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030 0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 2 2 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 650 672 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 1895 1924 0
Виробничі запаси 1101 1625 1563 0
Незавершене виробництво 1102 103 157 0
Готова продукція 1103 28 28 0
Товари 1104 139 176 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1716 3809 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130 274 164 0
з бюджетом 1135 316 251 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 313 246 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1101 1100 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 2068 811 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 2068 811 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
1181 0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 330 269 0
Усього за розділом II 1195 7700 8328 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 8350 9000 0

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 20 20 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 646 646 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 6794 6983 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 7460 7649 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 80 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 80 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 51 169 0
за розрахунками з бюджетом 1620 0 0 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0
за одержаними авансами 1635 839 1102 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 0
Усього за розділом IІІ 1695 890 1271 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 8350 9000 0

 

Примітки Примiтки до балансу ( звiту про фiнансовий стан )
1.1.Основнi засоби:
Методологiчнi засади формування у бухгалтерському облiку iнформацiї про основнi засоби та розкриття її у фiнансовiй звiтностi здiйснювалося у вiдповiдностi до П(С)БО 7 “Основнi засоби”.
Основними засобами (далi по тексту-ОЗ)визнанi матерiальнi активи, що утримуються з метою використання їх в процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально – культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше 1 року.
Розподiл мiж об’єктами основних засобiв та iнших необоротних активiв здiйснювався товариством виходячи iз особливостей їх використання та п.5 П(С)БО №7.
Матерiальнi активи строком використання бiльше одного року i вартiстю менше 2500 грн. вважаються iншими необоротними матерiальними активами.
Основнi засоби вiдображенi в балансi по первiснiй вартостi. Первiсну оцiнку об’єктiв основних засобiв, що надходили, здiйснювали по первiснiй вартостi, згiдно П(С)БО 7. Одиницею облiку основних засобiв вважається об’єкт основних засобiв. Створена експертна комiсiя, яка: визначає об’єкт основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв, строк корисного використання та лiквiдацiйну вартiсть, норми нарахування амортизацiї, встановлює показники нормальної потужностi, визначає єдинi методологiчнi засади облiкової полiтики необоротних активiв, застосування методiв оцiнки основних засобiв.
Амортизацiя об’єктiв виробничих основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом у вiдповiдностi до п.п.1 п.26 П(С)БО 7 Основнi засоби з використанням строкiв та методiв ПКУ. Амортизацiя iнших необоротних матерiальних активiв нараховувалась прямолiнiйним методом, малоцiнних необоротних матерiальних активiв та бiблiотечних фондiв – 100% вартостi в першому мiсяцi використання.
Поточнi ремонти основних засобiв вiдображаються як витрати перiоду i облiковуються на рахунках витрат в повному обсязi. Витрати, пов’язанi з полiпшенням (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя, тощо) вiдносяться на збiльшення первiсної вартостi основних засобiв пiсля введення в експлуатацiю.
Надiйшло ОЗ за рiк на суму 122 тис. грн.
На початок року: : первiсна вартiсть ОЗ – 851,0 тис. грн.;
сума зносу ОЗ – 204,0 тис. грн.;
залишкова вартiсть – 647,0 тис. грн
Нараховано амортизацiї за рiк: – 51,0 тис. грн.;
На кiнець року: : первiсна вартiсть ОЗ – 893,0 тис. грн.;
сума зносу ОЗ – 225,0 тис.грн.;
залишкова вартiсть – 668,0 тис. грн
Вибуло ОЗ в 2014 роцi: первiсна вартiсть – 34,0 тис. грн.;
сума зносу – 30,0 тис. грн.
Iншi змiни первинної вартостi ОЗ – немає
Зменшення корисностi ОЗ у вiдповiдностi до П(С)БО 28, в фiнансовiй звiтностi за 2014 рiк не вiдображувалося в зв‘язку з тим, що станом на дату балансу (станом на 31.12.2014 р.) не встановлено ознак зменшення корисностi активiв згiдно п.6 П(С)БО № 28.
В 2014 роцi Товариством не проводилася дооцiнка, уцiнка основних засобiв.
Повнiстю амортизованi основнi засоби, якi продовжують використовуватися, на кiнець звiтного перiоду –вiдсутнi.
В Товариствi вiдсутнi основнi засоби оформленi у заставу. Основних засобiв вилучених з експлуатацiї для продажу на кiнець звiтного перiоду не має. Товариство не має основних засобiв, що тимчасово не використовуються. Основнi засоби за рахунок зовнiшнього цiльового фiнансування не придбавалися, основних засобiв, щодо яких iснує обмеження права власностi згiдно чинного законодавства не має.
Одержаних за фiнансовою орендою основних засобiв немає; переданi в оперативну оренду основнi засоби – вiдсутнi.1.2.Нематерiальнi активи:
Визнання, облiк та класифiкацiя нематерiальних активiв здiйснюється у вiдповiдностi до П(С)БО 8 “Нематерiальнi активи”. В облiку нематерiальнi активи вiдображенi за первiсною вартiстю, що включає фактичнi витрати на їх придбання та встановлення.
Для кожного об’єкта нематерiальних активiв термiн експлуатацiї встановлюється пiд час надходження його на пiдприємство та визнання активом.
При придбаннi, створеннi нематерiального активу строк його корисного використання встановлюється експертною комiсiєю (постiйно дiюча iнвентаризацiйна комiсiя, склад якої визначається в окремому наказi по пiдприємству) та затверджується наказом керiвника.
Групування нематерiальних активiв для цiлей бухгалтерського та податкового облiку здiйснювали за 6 (шiстьма) групами.
Постiйно дiюча iнвентаризацiйна комiсiя в ходi визначення строку експлуатацiї об’єктiв нематерiальних активiв згiдно ПКУ.
Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом.
За 2014 рiк придбання (створення) нематерiальних активiв становить – 6,0 тис. грн.
На початок року: первiсна вартiсть НА – 6,0 тис. грн.;
сума зносу НА – 5,0 тис. грн.;
залишкова вартiсть – 1,0 тис. грн
Нараховано амортизацiї за рiк: – 5,0 тис. грн.;
На кiнець року: : первiсна вартiсть НА – 3,0 тис. грн.;
сума зносу НА – 1,0 тис. грн.;
залишкова вартiсть – 2,0 тис. грн.
За 2014 рiк вибуття нематерiальних активiв – 9,0 тис.грн.
Iнших змiн за 2014 рiк не було.
Переоцiнка нематерiальних активiв не проводилася. Нематерiальнi активи, щодо яких iснує обмеження права власностi, Товариство не має. В заставу не передавалися та за рахунок зовнiшнього цiльового фiнансування не придбавалися.
1.3.Незавершенi капiтальнi iнвестицiї:
До складу капiтальних iнвестицiй вiдносили витрати на придбання або створення матерiальних та нематерiальних активiв та облiковували на рахунку 15. За дебетом рахунку вiдображати збiльшення понесених витрат на придбання та створення матерiальних та нематерiальних необоротних активiв, за кредитом – їх зменшення (введення в дiю, прийняття в експлуатацiю, придбаних або створених необоротних активiв).
Аналiтичний облiк вели по об’єктах.
Залишок капiтальних iнвестицiй на початок року складає 0 тис. грн.
Сума капiтальних iнвестицiй в основнi засоби за звiтний рiк – 74,0 тис. грн.,
придбання основних засобiв – 68,0 тис. грн.
придбання (створення) нематерiальних активiв – 6,0 тис. грн.
Залишок капiтальних iнвестицiй на кiнець року складає 0 тис. грн.,
Капiтальних iнвестицiй в iнвестицiйну нерухомiсть, фiнансових витрат, включених до капiтальних iнвестицiй, в 2014 р. не було.
1.4.Довгострокова дебiторська заборгованiсть:
Станом на 01.01.2014 року 0 тис. грн., а на 31.12.2014 року довгострокова дебiторська заборгованiсть складає -1100,0 тис. грн. Субрахунок № 377.5- «Розрахунки з працiвниками по позиках» –1100,0 тис.грн
1.5.Запаси:
Методологiчнi засади формування у бухгалтерському облiку iнформацiї про запаси та розкриття її у фiнансовiй звiтностi визначалось у вiдповiдностi до П(С)БО 9 “Запаси”.
Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.
Придбанi запаси на баланс пiдприємства зараховувались за первiсною вартiстю, виготовленi власними силами вiдображались в балансi згiдно виробничої собiвартостi. Не включались до первiсної вартостi, а належали до витрат перiоду – понаднормативнi втрати та нестачi запасiв, проценти за користування позиками, витрати на збут, iншi витрати, не пов’язанi з придбанням запасiв.
Одиницею облiку запасiв вважається найменування запасiв (артикул).
Первiсна вартiсть запасiв, придбаних за плату, визначалася по собiвартостi запасiв, яка складається iз: закупiвельної вартостi, сплаченої постачальникам; транспортно-заготiвельних та iнших витрат, згiдно п.9 П(С)БО 9 “Запаси”.
У разi вибуття запасiв застосовуються метод iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв
Облiк запасiв здiйснювався на рахунках №20,№22,№26,№28.
Предмети строком використання менше одного року, що супроводжують виробничий процес протягом звiтного перiоду, облiковуються на рахунку 22 “Малоцiннi та швидкозношуванi предмети”.
Аналiтичний облiк МШП ведеться за видами предметiв по однорiдним групам.
Запаси на початок звiтного перiоду складають 1895,0 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду – 1924,0 тис.грн.
В 2014 роцi переоцiнка виробничих запасiв не проводилася.
Запасiв, переданих на переробку, на комiсiю та в заставу, запасiв за чистою вартiстю реалiзацiї, немає. Активiв на вiдповiдальному зберiганнi (позабалансовий рахунок 02) немає
1.6.Дебiторська заборгованiсть:
Дебiторську заборгованiсть визнавали активом, якщо iснувала ймовiрнiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод i можна було достовiрно визначити її суму. Методологiчнi засади формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про дебiторську заборгованiсть та її розкриття в фiнансовiй звiтностi здiйснювалося у вiдповiдностi до П(С)БО 10 «Дебiторська заборгованiсть».
Дебiторську заборгованiсть за послуги (роботи, продукцiю, товари) вiдображали в балансi за чистою реалiзацiйною вартiстю пiсля вирахування резерву сумнiвних боргiв.
Нараховування резерву сумнiвних боргiв в Товариствi проводилося за методом абсолютної суми сумнiвної заборгованостi. Станом на 31.12.2014 року резерв сумнiвних боргiв нараховувався в сумi – 144,0 тис. грн.
Станом на 01.01.2014 року дебiторська заборгованiсть становить:
§ дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги – 1716,0 тис. грн.
§ за виданими авансами – 274,0 тис. грн.
§ з бюджетом – 316,0 тис. грн.
§ iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 1101,00 тс. грн.
До iншої дебiторської заборгованостi вiднесенi наступнi суми:
Субрахунок №3775- розрахунки з працiвниками по позиках –1100,0 тис.грн.
Станом на 31.12.2014 року дебiторська заборгованiсть становить:
§ дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги – 3809,0 тис. грн. в.т.ч. понад 12 мiсяцiв – 1292,0 тис. грн.
§ за виданими авансами – 164,0 тис.грн.
§ з бюджетом – 251,0 тис.грн.
Прострочена дебiторська заборгованiсть за якою минув строк позовної давностi станом на 31.12.2014 року в Товариствi вiдсутня. Безнадiйна заборгованiсть у 2014 роцi не списувалась.
До iншої дебiторської заборгованостi вiднесенi наступнi суми:
Субрахунок №3775- розрахунки з працiвниками по позиках –1100,0 тис.грн
1.7.Грошовi кошти та їх еквiваленти:
Грошовими коштами i їх еквiвалентами в фiнансовiй звiтностi згiдно П(С)БО 4 вважали грошовi кошти на розрахунковому рахунку, в касi пiдприємства та в дорозi. На кiнець 2014 року грошовi кошти складали 811,00 тис. грн. З них : на рахунку в банку –265,0 тис. грн., на iнших (депозитних ) рахунках банку – 546,0 тис. грн., в касi – 0 тис. грн.
Обмежень у використаннi грошових коштiв станом на 31.12.2014 року немає.
1.8.Витрати майбутнiх перiодiв:
Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2014 року вiдсутнi
1.9.Власний капiтал:
Власний капiтал в сумi -7649,0 тис. грн., на кiнець 2014 року складається: iз статутного капiталу – 20,0 тис. грн., резервного капiталу – 646,0 тис. грн. та нерозподiленого прибутку на 31.12.2014 р. – 6983,0 тис. грн.
1.10.Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв
Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв станом на 31.12.2014 р. складається з забезпечення витрат персоналу в сумi – 80,0 тис. грн.
1.11.Довгостроковi зобов’язання:
Довгостроковi кредити банкiв станом на 31.12.2014 року – в товариствi вiдсутнi.
1.12.Поточнi зобов’язання:
Методологiчнi засади формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про зобов’язання та її розкриття в фiнансовiй звiтностi визначалось у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 11 «Зобов’язання».
Поточнi зобов’язання, за якими не нараховуються вiдсотки, вiдображаються в облiку та звiтностi за сумою погашення.
Зобов’язання, вiдображенi в роздiлi III балансу станом на 31.12.2014 р. по сумi погашення, є поточними (зi строком погашення до 1 року).
До поточних зобов’язань вiднесенi:
– кредиторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) – 169,0 тис. грн.;
– поточнi зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансiв – 1102,0 тис.грн.

Непередбачених зобов’язань по Товариству в 2014 роцi немає.
Згiдно п.6 П(С)БО 26 нарахована сума виплати працiвникам за роботу, виконану ними протягом звiтного перiоду, визнається поточним зобов’язанням.
В звiтному перiодi угоди по фiнансовiй орендi та невiдмовнi оренднi угоди на операцiйну оренду не укладалися (П(С)БО 14 ).
При складаннi рiчної фiнансової звiтностi Товариство не застосовувало вимоги П(С)БО 17 „Податок на прибуток”
Сума витрат (доходу) з податку на прибуток, пов’язаних з прибутком ( збитком) вiд дiяльностi, що припинена (П(С)БО 27) не розраховується в зв’язку iз вiдсутнiстю таких операцiй.
Iнформацiя згiдно П(С)БО 29 „Фiнансова звiтнiсть за сегментами” не подавалася в зв’язку iз вiдсутнiстю сегментiв.
Операцiї, що пiдлягають розкриттю в Примiтках до фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до П(С)БО 18, 19, 20, 21, 30, 31, 32, 33, 34 Товариство в звiтному перiодi не здiйснювало.

Керівник Ковтуцький В.Є.
Головний бухгалтер Полiщук Т.В.

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство за ЄДРПОУ 19031061
(найменування)

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 4326 7123
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 3211 ) ( 5897 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
прибуток
2090 1115 1226
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 192 18
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 1080 ) ( 1033 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 148 ) ( 7 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
2190 79 204
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 206 151
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290 285 355
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 96 71
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350 189 284
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 189 284

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати 2500 2649 4932
Витрати на оплату праці 2505 699 691
Відрахування на соціальні заходи 2510 273 253
Амортизація 2515 48 47
Інші операційні витрати 2520 443 420
Разом 2550 4112 6343

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 1000 1000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1000 1000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 189 284
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 189 284
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

 

Примітки Примiтки до Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд)
2.1.Доходи:
Методологiчнi засади формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про доходи та розкриття її в фiнансовiй звiтностi визначалось у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 15 “Дохiд”.
Доходи визнавалися в момент надходження активiв або погашення зобов’язань, що спричиняло зростання власного капiталу при умовi, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена.
Доходи включали в склад звiту про фiнансовi результати на пiдставi принципiв нарахування i вiдповiдностi та вiдображували в бухгалтерському облiку i фiнансових звiтах тих перiодiв, до яких вони вiдносяться, у вiдповiдностi до П(С)БО 15.
Визнання та вiдображення в облiку доходiв здiйснювати по завершеннi операцiй.
Дохiд, пов’язаний з наданням послуг, визнається виходячи зi ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовiрно оцiнений результат цiєї операцiї. Оцiнка ступеня завершеностi операцiї з надання робiт-послуг проводиться вивченням виконаної роботи , при цьому в бухгалтерському облiку доходи вiдображати у звiтному перiодi пiдписання акта наданих послуг (виконаних робiт).
Проценти визнавались у тому звiтному перiодi, до якого вони належать, виходячи з бази нарахування та строку користування вiдповiдними активами.
Надзвичайних доходiв по Товариству в 2014 роцi не було; бартерних операцiй, в т.ч. з пов’язаними сторонами згiдно П(С)БО 23, не було.
За 2014 рiк товариством отримано чистий дохiд – виручку вiд реалiзацiї на суму- 4326,0 тис. грн.
Iншi операцiйнi доходи дорiвнюють – 192,0 тис.грн. та класифiкуються наступним чином:
• Операцiйна курсова рiзниця – 118,0 тис.грн.
• Реалiзацiя iнших оборотних активiв -74,0 тис.грн.
Iншi доходи в сумi 206,0 тис.грн. – це вiдсотки отриманi.
2.2.Витрати:
Методологiчнi засади формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про витрати та розкриття в фiнансовi звiтностi визначалось у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 16 “Витрати”.
Витратами визнавались витрати певного перiоду одночасно з визнанням доходу,для отримання якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо прямо пов’язати з доходом певного перiоду, вiдображались у складу витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi: адмiнiстративнi витрати, та iншi витрати операцiйної дiяльностi.
Бухгалтерський облiк витрат вiвся з використанням рахункiв класу 9 “Витрати дiяльностi”.
Адмiнiстративнi витрати за 12 мiсяцiв 2014 року становлять – 1080,0 тис. грн.
Iншi операцiйнi витрати за звiтний перiод становлять – 148,0 тис. грн.
Всього операцiйнi витрати склали – 4112,0 тис. грн. i також подiленi за елементами:
• Матерiальнi затрати – 2649,0 тис. грн.;
• Витрати на оплату працi – 699,0 тис. грн.;
• Вiдрахування на соцiальнi заходи – 273,0 тис. грн.;
• Амортизацiя – 48,0 тис. грн.;
• Iншi – 443,0 тис. грн.
Витрати безпосередньо в складi власного капiталу не вiдображувалися.
Прибуток вiд звичайної дiяльностi до оподаткування за 2014 рiк було отримано на суму -285,0 тис. грн. Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi за 12 мiсяцiв звiтного року становив – 96,0 тис. грн.
В результатi фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ «КОТС» у звiтному фiнансовому 2014 роцi було отримано чистий прибуток в сумi-189,0 тис. грн.
Керівник Ковтуцький В.Є.
Головний бухгалтер Полiщук Т.В.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство за ЄДРПОУ 19031061
(найменування)

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000 3165 11579
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 28 12
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 6 26
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 151
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 ( 3548 ) ( 7857 )
Праці 3105 ( 630 ) ( 604 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 299 ) ( 280 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 301 ) ( 556 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116 ( 33 ) ( 301 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість 3117 ( 178 ) ( 173 )
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118 ( 90 ) ( 82 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 10 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -1579 2461
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 90 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 206 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 92 ) ( 146 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 1100 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 204 -1246
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -1375 1215
Залишок коштів на початок року 3405 2068 853
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 118 0
Залишок коштів на кінець року 3415 811 2068

 

Примітки Примiтки до Звiту про рух грошових коштiв ( за прямим методом )
Грошовими коштами i їх еквiвалентами в фiнансовiй звiтностi згiдно П(С)БО 4 вважали грошовi кошти на розрахунковому рахунку, в касi пiдприємства та в дорозi. На початок 2014 року грошовi кошти складали -2068,0 тис. грн. Обмежень у використаннi грошових коштiв не було.
Звiт про рух грошових коштiв сформовано з використанням прямого методу, на пiдставi даних звiту про фiнансовий стан (Баланс), звiту про фiнансовi результати та додаткової iнформацiї. Прямий метод використаний для формування руху грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi, а також руху грошових коштiв внаслiдок здiйснення фiнансової та iнвестицiйної дiяльностi вiдображений за напрямками надходження чи використання коштiв. Порядок складання звiту з використанням прямого методу, не передбачає коригування прибутку вiд звичайної дiяльностi на змiни залишкiв запасiв, операцiйної дебiторської i кредиторської заборгованостi, витрат майбутнiх перiодiв, а також на суму нарахованої амортизацiї, нереалiзованих прибуткiв чи збиткiв вiд неоперацiйної дiяльностi, усiх iнших статей, для яких грошовий потiк є результатом iнвестицiйної чи фiнансової дiяльностi.
Залишок грошових коштiв по Товариству становить:
• станом на 01.01.2014 року – 2068,0 тис. грн.;
• станом на 31.12.2014 року – 811,0 тис. грн.
Чистий рух коштiв за звiтний 2014 рiк склав: -1375,0 тис. грн., а саме:
1) вiд операцiйної дiяльностi: – 1579,0 тис. грн.;
2) вiд iнвестицiйної дiяльностi: +204,0 тис. грн.;
Рух грошових коштiв у результатi операцiйної дiяльностi по Товариству за 2014 рiк визначався за сумою надходжень вiд операцiйної дiяльностi та сумою витрачання на операцiйну дiяльнiсть грошових коштiв за даними записiв їх руху на рахунках бухгалтерського облiку:
§ надходження грошових коштiв –3199,0 тис. грн.;
§ витрачання грошових коштiв – 4778,0 тис. грн.
Рух грошових коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi по Товариству за 2013 рiк визначався на основi аналiзу змiн по необоротним активам та авансам наданим в бухгалтерському облiку:
§ надходження грошових коштiв – 296,0 тис. грн.;
§ витрачання грошових коштiв – 92,0 тис. грн.
Грошовi кошти станом на 31.12.2014 року:
• в касi – вiдсутнi;
• на поточних рахунках – 265,0 тис. грн.;
• на iнших рахунках в банку – 546,0 тис. грн.
• грошовi кошти в дорозi – вiдсутнi.
Протягом звiтного року на поточнi рахунки пiдприємства надходили кошти переважно у виглядi виручки вiд реалiзацiї
Керівник Ковтуцький В.Є.
Головний бухгалтер Полiщук Т.В.

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство за ЄДРПОУ 19031061
(найменування)

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

 

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство за ЄДРПОУ 19031061
(найменування)

 

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.

 

Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 20 0 0 646 6794 0 0 7460
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 20 0 0 646 6794 0 0 7460
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 189 0 0 189
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 189 0 0 189
Залишок на кінець року 4300 20 0 0 646 6983 0 0 7649

 

Примітки Примiтки до Звiту про власний капiтал.
Власний капiтал Товариства – частина активiв, яка залишається пiсля вирахування зобов’язань.
Власний капiтал товариства становить:
• на початок звiтного перiоду: -7460,0 тис. грн.
• на початок звiтного перiоду (скоригований): – 7460,0 тис. грн.;
• на кiнець звiтного перiоду: – 7649,0 тис. грн.
За звiтний перiод власний капiтал товариства збiльшився на 189,0 тис. грн., за рахунок прибуткової дiяльностi товариства за 2014 рiк.
Нерозподiлений прибуток складає:
• станом на 01.01.2014 року: -6794,0 тис. грн. (прибуток отриманий за попереднi звiтнi перiоди);
• станом на 31.12.2014 року: -6983,0 тис. грн. (прибуток звiтного 2014 року: 189,0 тис. грн.
Статутний капiтал товариства складає 20000,00 грн. (Двадцять тисяч гривень нуль копiйок). Статутний капiтал Товариства протягом 2014 року не змiнювався.
Сформований статутний капiтал товариства сплачений повнiстю та своєчасно грошовими коштами. Аналiтичний облiк статутного капiталу ведеться по балансовому рахунку 40 „Статутний капiтал”.
На протязi звiтного 2014 року змiни у складi часток власникiв товариства у статутному капiталi не вiдбувалися:
№ п/п Учасники-власники станом на 01 сiчня 2014 року Частка в статутному капiталi, %
1. Фiзичнi особи в кiлькостi – 2 осiб 100,0
Всього: 100,0
№ п/п Учасники-власники станом на 31 грудня 2014 року Частка в статутному капiталi, %
1. Фiзичнi особи в кiлькостi – 2 осiб 100,0
Всього: 100,0Станом на 31 грудня 2014 року будь-якi привiлеї або обмеження щодо вище вказаної частки у статутному капiталi товариства – не iснує.
Вилучення капiталу не було.
Обмеження по розподiлу дивiдендiв та поверненню капiталу не було. Розмiр статутного капiталу ПрАТ «КОТС» пiсля закiнчення 2014 фiнансового року в повнiй мiрi забезпечений чистими активами пiдприємства, що вiдповiдає вимогам Цивiльного кодексу України (зi змiнами та доповненнями).
За перiод з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року фактичнi витрати товариства на викуп акцiй, для їх наступного перепродажу чи анулювання та заборгованiсть засновникiв-учасникiв за внесками до статутного капiталу (рядок 1425 балансу та рядок 1430 балансу) – вiдсутнi.
Керівник Ковтуцький В.Є.
Головний бухгалтер Полiщук Т.В.

Comments are closed