Розкриття даних за 2018 рік

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОТС»

1.                  Загальні відомості

1.1.             Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «КОТС»

1.2.             Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство

1.3.             Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19031061

1.4.             Місцезнаходження емітента: 01001, Печерський р-н, м. Київ, вул. Хрещатик, 19-А

1.5.             Міжміський код, телефон та факс емітента: 044,238-56-53,238-56-56

1.6.             Адреса сторінки в мережі інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: kots@kots.kiev.ua

1.7.             Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

Код за КВЕД

Найменування виду діяльності

43.21

Електромонтажні роботи

46.51

Оптова торгівля комп’ютерами, периферійним устаткуванням

46.52

Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням

Розмір статутного капіталу (грн.) 20000

2.                  Основні відомості про емітента

2.1. Інформація про органи управління, посадових осіб та засновників емітента:

Вищим органом управління є Загальні збори акціонерів.

Директор – Ковтуцький Вячеслав Євгенійович.

Засновники: фізичні особи – громадяни України в кількості 2 (двох) осіб – Коц Тетяна Степанівна (95% статутного фонду), Соколова Світлана Миколаївна (5% статутного фонду).

2.2. Інформація про цінні папери емітента:

Акції – іменні прості: дата реєстрації випуску цінних паперів – 21 серпня 2010 року.

Реєстраційний номер випуску цінних паперів – 332/10/1/10.

Найменування органу, що зареєстрував емісію – Управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в місті Києві та Київській області.

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів – UA 4000086334

Форма існування – бездокументарна.

Кількість акцій (штук) – 1000.

Номінальна вартість 1 акції – 20,00 грн.

Доля у статутному капіталі (%) -100.

Торгівля цінними паперами емітента на біржах та інших організованих ринках не здійснювалась. Поданих заяв для допуску на біржі (організовані ринки) не було.

2.3. Інформація про загальні збори:

– чергові Загальні збори –30.04.2018р.

– позачергові Загальні збори – 06.06.2018р.

2.4. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України: протягом звітного року не проводили зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.

2.5. Інформація на дивіденди: У звітному році дивіденди не нараховувались та не виплачувались.

            3. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємстваза 2018 рік (тис. грн.)

Найменуванняпоказника

період

звітний

попередній

Усьогоактивів

25531

10740

Нематеріальніактиви

Основнізасоби

338

412

Фінансовіінвестиції

2

2

Виробничі запаси

7796

2083

Незавершеневиробництво

128

226

Готова продукція

35

35

Товари

271

271

Сумарнадебіторськазаборгованість

7742

3391

Грошовікошти та їхеквіваленти

7426

2155

Іншіоборотніактиви

1175

509

Статутнийкапітал

20

20

Резервнийкапітал

646

646

Нерозподіленийприбуток (непокритийзбиток)

9444

7484

Поточнізобов’язання

15311

2510

Чистийприбуток (збиток)

1960

2270

Середньорічнакількістьакцій (шт.)

1000

1000

Кількістьвласнихакцій, викупленихпротягомперіоду (шт.)

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викупвласнихакційпротягомперіоду

 

 

Чисельністьпрацівниківнакінецьперіоду (осіб)

20

22

 

 

АУДИТОРСЬКА ФІРМАКронос

 

Основні відомості про  аудиторську фірму «Кронос»:

Назва підприємства : Мале приватне підприємство Аудиторська фірма “Кронос”

Індивідуальний код: 21444899

Назва філії : Київська філія малого приватного підприємства аудиторська фірма «Кронос»

Індивідуальний код філії: 25665835

Номер у  Реєстрі суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов`язковий аудит фінансової звітності –  №  1478

Свідоцтва про відповідність системи контролю якості аудиторської фірми встановленим стандартам для проведення обовязкового аудиту №0512 , виданого на підставі  рішення Аудиторської палати України (надалі – АПУ) від 24.12.2014р. № 304/4

Місце знаходження: 01014, м. Київ, Печерський р-н, вул. Струтинського, 6.

Поштова адреса: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 30 оф. 404.

Телефон/факс: 531-97-44 (45, 46)

 

ЗВІТ  НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З ОГЛЯДУ

щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «КОТС» станом на 31 грудня 2018 року та за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року.

 

Адресат:

 Акціонерам (власникам цінних паперів), керівництву Приватного акціонерного товариства «КОТС», Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 

1. Звіт щодо фінансової звітності.

     Ми, у відповідності до договору  від 03.04.2019р. №8/О/2019, виконали огляд  фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «КОТС»  (надалі – ПрАТ  «КОТС»)

Основні відомості про ПрАТ:

Повне найменування

Приватне акціонерне товариство «КОТС»

Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України:

19031061

Місцезнаходження:

01001, м.Київ, Печерський район, вул.Хрещатик, буд.19-А

Дата державної реєстрації

13.07.1992р

     Фінансова звітність ПрАТ  «КОТС» складена відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського облікуі (НП(С)БО), за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року. Фінансові звіти, складені на бланках по формам, затвердженим Міністерством фінансів України:

–     Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на 31.12.2018р. (Форма №1 );

–     Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід ) за 2018 рік ( Форма №2 );

            Звіт про рух грошових коштів  за 2018 рік (за прямим методом ) (Форма №3 );

            Звіт про зміни у  власному капіталі за 2018 рік  (Форма №4 ),

            Примітки до фінансової звітності (Форма№5)

 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

          Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) та  за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

 

Відповідальність аудитора за огляд фінансової звітності

Нашою відповідальністю є формування висновку щодо фінансової звітності, яка додається. Ми провели огляд відповідно до Міжнародного стандарту завдання з огляду («МСЗО») 2400 (переглянутий) «Завдання з огляду історичної фінансової звітності». МСЗО 2400 (переглянутий) вимагає від нас дійти висновку, чи привернуло нашу увагу щось, що дало би підстави вважати, що фінансова звітність в цілому не складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної

концептуальної основи фінансового звітування. Цей стандарт також вимагає від нас дотримання відповідних етичних вимог.

         Огляд фінансової звітності згідно з МСЗО 2400 (переглянутий) є завданням з надання обмеженої впевненості. Аудитор виконує процедури, що полягають переважно у запитах управлінського персоналу та, якщо це доречно, інших осіб суб’єкта господарювання, а також у застосуванні аналітичних процедурах, та

оцінює отримані докази. Процедури, що виконуються під час огляду, є значно меншими за обсяг процедури, які виконуються під час аудиту, що проводиться

відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Відповідно ми не висловлюємо аудиторську думку щодо цієї фінансової звітності.

    

   Висновок

          На основі нашого огляду, ніщо не привернуло нашої уваги, що дало би нам підстави вважати, що фінансова звітність Приватного акціонерного товариства «КОТС», що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2018 р.,  звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі, звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності,  не була складена  в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського  обліку  та вимог  Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.

          

  2. Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

        Відповідно до ст. 401 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006 р. № 3480-IV під час проведення огляду фінансової звітності нами перевірено звіт про корпоративне управління Товариство у частині відповідності і повноти інформації щодо практики  корпоративного управління Товариства; пояснень із сторони Товариства щодо відсутності  кодексу корпоративного управління Товариства; інформація про проведені загальні збори акціонерів Товариства та загальний опис прийнятих на зборах рішень; персональний склад наглядової ради Товариства, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

 

Висловлення думки щодо інформації, зазначеної у звіті про корпоративне управління емітента відповідно до вимог с.40-1 ЗУ «Про цінні папери і фондовий ринок».

          В результаті виконання аудиторських процедур ми  висловлюємо думку,  що  інформація у звіті про корпоративне управління Товариства   щодо   опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства; переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства; інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства; порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства; повноваження посадових осіб Товариства є достовірною і повною.

       

 

Партнер завдання з огляду                                                                                                                        О.О. Вуколова

(Сертифікат аудитора  № 000642

від 25.01.1996 р, чинний до 25.01.2020 року)

 

Аудитор – Директор Аудиторської  фірми                                                                                   О.О. Вуколова

 МПП  «Кронос»                                                                                               

Сертифікат аудитора  № 000642

від 25.01.1996 р, чинний до до 25.01.2020 року.

 

 

 Дата  аудиторського висновку:  19.04.2019 р.

 

Адреса аудитора

 

Місце знаходження: 01014, м. Київ, Печерський р-н, вул. Струтинського, 6.

Поштова адреса: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 30 оф. 404.

Телефон/факс: 531-97-44 (45, 46)

 

 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2019 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство “КОТС”

за ЄДРПОУ

19031061

Територія

Печерський р-н м. Києва

за КОАТУУ

8038200000

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне підприємство

за КОПФГ

120

Вид економічної діяльності

Електромонтажні роботи

за КВЕД

43.21

Середня кількість працівників

20

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса

вул. Хрещатик, 19-А

Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

0

0

0

первісна вартість

1001

2

0

0

накопичена амортизація

1002

2

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

412

338

0

первісна вартість

1011

594

592

0

знос

1012

182

254

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

2

2

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

1655

618

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

2069

958

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

2615

8230

0

Виробничі запаси

1101

2083

7796

0

Незавершене виробництво

1102

226

128

0

Готова продукція

1103

35

35

0

Товари

1104

271

271

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

2782

6559

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


447


1177


0

з бюджетом

1135

162

6

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

156

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1

1

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

2155

7426

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

2155

7426

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

509

1175

0

Усього за розділом II

1195

8671

24573

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

10740

25531

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

20

20

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

646

646

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

7484

9444

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

8150

10110

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

80

110

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

80

110

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

23

8175

0

за розрахунками з бюджетом

1620

4

241

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

0

0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

1

0

0

за одержаними авансами

1635

2481

6861

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

1

34

0

Усього за розділом IІІ

1695

2510

15311

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

10740

25531

0

 

Примітки

Керівник

Ковтуцький В.Є.

Головний бухгалтер

Полiщук Т.В.


 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2019 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство “КОТС”

за ЄДРПОУ

19031061

(найменування)

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2018 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

14776

7958

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 9526 )

( 6334 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
прибуток


2090


5250


1624

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

32

2879

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 1867 )

( 1492 )

Витрати на збут

2150

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

2180

( 79 )

( 717 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток


2190


3336


2294

 збиток

2195

( )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

74

86

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 1020 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток


2290


2390


2380

 збиток

2295

( )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

430

110

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток


2350


1960


2270

 збиток

2355

( )

( 0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

1960

2270

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

8237

4466

Витрати на оплату праці

2505

1438

1159

Відрахування на соціальні заходи

2510

310

249

Амортизація

2515

93

108

Інші операційні витрати

2520

1255

749

Разом

2550

11333

6731

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

1000

1000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

1000

1000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

1960

2270

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

1960

2270

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

Керівник

Ковтуцький В.Є.

Головний бухгалтер

Полiщук Т.В.


 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2019 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство “КОТС”

за ЄДРПОУ

19031061

(найменування)

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2018 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


18325


8152

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

4

36

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

146

1

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

0

18

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 11522 )


( 4754 )

Праці

3105

( 1113 )

( 952 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 310 )

( 255 )

Зобов’язань з податків і зборів

3115

( 1019 )

( 434 )

Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток

3116

( 110 )

( )

Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість

3117

( 639 )

( 214 )

Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів

3118

( 270 )

( 220 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 43 )

( 11 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

4468

1801

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

35

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

74

86

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

748

45

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 19 )

( 29 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( )

( 300 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

803

137

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

5271

1938

Залишок коштів на початок року

3405

2155

217

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

Залишок коштів на кінець року

3415

7426

2155

 

Примітки

Керівник

Ковтуцький В.Є.

Головний бухгалтер

Полiщук Т.В.


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2019 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство “КОТС”

за ЄДРПОУ

19031061

(найменування)

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2018 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

 

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2019 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство “КОТС”

за ЄДРПОУ

19031061

(найменування)

 

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2018 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

20

0

0

646

7484

0

0

8150

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

20

0

0

646

7484

0

0

8150

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

1960

0

0

1960

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

1960

0

0

1960

Залишок на кінець року

4300

20

0

0

646

9444

0

0

10110

 

Примітки

Керівник

Ковтуцький В.Є.

Головний бухгалтер

Полiщук Т.В.

Comments are closed