Розкриття даних за 2019 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОТС» 

  1. Загальні відомості 
  1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «КОТС» 
  1. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство 
  1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19031061 
  1. Місцезнаходження емітента: 01001, Печерський р-н, м. Київ, вул. Хрещатик, 19-А 
  1. Міжміський код, телефон та факс емітента: 044,238-56-53,238-56-56 
  1. Адреса сторінки в мережі інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: kots@kots.kiev.ua 
  1. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 
Код за КВЕД  Найменування виду діяльності 
43.21  Електромонтажні роботи 
46.51  Оптова торгівля комп’ютерами, периферійним устаткуванням 
46.52  Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням 

Розмір статутного капіталу (грн.) 20000 

  1. Основні відомості про емітента 

2.1. Інформація про органи управління, посадових осіб та засновників емітента: 

Вищим органом управління є Загальні збори акціонерів. 

Директор – Ковтуцький Вячеслав Євгенійович. 

Засновники: фізичні особи – громадяни України в кількості 2 (двох) осіб – Коц Тетяна Степанівна (95% статутного фонду), Соколова Світлана Миколаївна (5% статутного фонду). 

2.2. Інформація про цінні папери емітента: 

Акції – іменні прості: дата реєстрації випуску цінних паперів – 21 серпня 2010 року. 

Реєстраційний номер випуску цінних паперів – 332/10/1/10. 

Найменування органу, що зареєстрував емісію – Управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в місті Києві та Київській області. 

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів – UA 4000086334 

Форма існування – бездокументарна. 

Кількість акцій (штук) – 1000. 

Номінальна вартість 1 акції – 20,00 грн. 

Доля у статутному капіталі (%) -100. 

Торгівля цінними паперами емітента на біржах та інших організованих ринках не здійснювалась. Поданих заяв для допуску на біржі (організовані ринки) не було. 

2.3. Інформація про загальні збори: 

– чергові Загальні збори –03.05.2019р. – позачергові Загальні збори – 03.05.2019р. 

2.4. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України: протягом звітного року не проводили зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України. 

2.5. Інформація на дивіденди: У звітному році дивіденди не нараховувались та не виплачувались. 

  1.  Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємстваза 2019 рік (тис. грн.) 
Найменуванняпоказника  період 
звітний  попередній 
Усього активів  21803  25531 
Нематеріальніактиви     
Основнізасоби  367  338 
Фінансові інвестиції  2  2 
Виробничі запаси  11433  7796 
Незавершене виробництво  430  128 
Готова продукція  35  35 
Товари  276  271 
Сумарна дебіторська заборгованість  4783  7742 
Грошовікошти та їхеквіваленти  926  7426 
Інші оборотні активи  1776  1175 
Статутнийкапітал  20  20 
Резервнийкапітал  646  646 
Нерозподілений прибуток (непокритийзбиток)  7025  9444 
Поточні зобов’язання  14002  15311 
Чистий прибуток (збиток)  (2419)  1960 
Середньорічна кількість акцій (шт.)  1000  1000 
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)     
Загальна сума коштів, витрачених на викупвласнихакційпротягомперіоду     
Чисельністьпрацівниківнакінецьперіоду (осіб)  20  20 

Директор                                                   Ковтуцький В.Є. 

Comments are closed