Розкриття даних за 2020 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОТС» 

  1. Загальні відомості 
  1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «КОТС» 
  1. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство 
  1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19031061 
  1. Місцезнаходження емітента: 01001, Печерський р-н, м. Київ, вул. Хрещатик, 19-А 
  1. Міжміський код, телефон та факс емітента: 044,238-56-53,238-56-56 
  1. Адреса сторінки в мережі інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: kots@kots.kiev.ua 
  1. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 
Код за КВЕД  Найменування виду діяльності 
43.21  Електромонтажні роботи 
46.51  Оптова торгівля комп’ютерамипериферійним устаткуванням 
46.52  Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням 

Розмір статутного капіталу (грн.) 20000 

  1. Основні відомості про емітента 

2.1. Інформація про органи управлінняпосадових осіб та засновників емітента: 

Вищим органом управління є Загальні збори акціонерів. 

Директор – Ковтуцький Вячеслав Євгенійович. 

Засновникифізичні особи – громадяни України в кількості 2 (двохосіб – Коц Тетяна Степанівна (95% статутного фонду), Соколова Світлана Миколаївна (5% статутного фонду). 

2.2. Інформація про цінні папери емітента: 

Акції – іменні прості: дата реєстрації випуску цінних паперів – 21 серпня 2010 року. 

Реєстраційний номер випуску цінних паперів – 332/10/1/10. 

Найменування органу, що зареєстрував емісію – Управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в місті Києві та Київській області. 

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів – UA 4000086334 

Форма існування – бездокументарна. 

Кількість акцій (штук) – 1000. 

Номінальна вартість 1 акції – 20,00 грн. 

Доля у статутному капіталі (%) -100. 

Торгівля цінними паперами емітента на біржах та інших організованих ринках не здійснюваласьПоданих заяв для допуску на біржі (організовані ринки) не було. 

2.3. Інформація про загальні збори: 

– чергові Загальні збори –04.05.2020 р.  

2.4. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі Українипротягом звітного року не проводили зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України. 

2.5. Інформація на дивіденди: У звітному році дивіденди не нараховувались та не виплачувались. 

  1. Основніпоказники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2020 рік (тис. грн.) 

 

Найменуванняпоказника  період 
звітний  попередній 
Усього активів  19997  21803 
Нематеріальні активи     
Основні засоби  273  367 
Фінансові інвестиції  2  2 
Виробничі запаси  7015  11433 
Незавершене виробництво  214  430 
Готова продукція  35  35 
Товари  364  276 
Сумарна дебіторська заборгованість  10947  6164 
Грошовікошти та їхеквіваленти  55  926 
Інші оборотні активи  804  1776 
Статутнийкапітал  20  20 
Резервнийкапітал  646  646 
Нерозподілений прибуток (непокритийзбиток)  8992  7025 
Поточні зобов’язання  14002  10239 
Чистий прибуток (збиток)  1967  (2419) 
Середньорічна кількість акцій (шт.)  1000  1000 
Кількість власних акційвикуплених протягом періоду (шт.)     
Загальна сума коштіввитрачених на викуп власних акцій протягом  періоду     
Чисельність  працівників н акінець періоду (осіб)  12  20 

 

 

Директор  ПрАТ «КОТС» Ковтуцький В.Є. 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed